#การอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiac Life Support (ACLS Renewal Provider course) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

อ.พญ.ศรีสกุล ทิพย์กมล อาจารย์พิเศษภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiac Life Support (ACLS Renewal Provider course) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น 9 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts