#ทส. เดินหน้า “วันป่าไม้โลก” ร่วมฟื้นฟูป่า สู่แนวคิด “รัฐมีป่า ประชามีสุข”

18 มีนาคม 2564 – กรมป่าไม้จัดงานวันป่าไม้โลก ๒๕๖๔ (International Day of Forests 2021) ภายใต้แนวคิด “Forest Restoration: A path to recovery and well – being” การฟื้นฟูป่า สู่แนวคิด “รัฐมีป่าประชามีสุข”

โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วม ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สืบเนื่องจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ได้ประกาศให้วันที่ ๒๑ มีนาคมของทุกปีเป็นวันป่าไม้โลก เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดธีมงานในแนวคิด “Forest Restoration: A path to recovery and well – being” การฟื้นฟูป่า สู่แนวคิด “รัฐมีป่า ประชามีสุข” โดยกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ของประเทศ ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และได้กำหนดทิศทางการบริหารงานด้านป่าไม้ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และร่วมกับประชาชนในพื้นที่ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ด้านนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงงานในวันนี้ว่า จะมีการนำเสนอการดำเนินงาน
ด้านการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า การส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ ผลผลิตป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่า และเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในด้านการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ได้มาอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย นอกจากนี้ จะมีการนำเสนอกระบวนการเจรจาการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (FLEGT VPA) ให้กับประชาชนได้รั บทราบ ซึ่งการจัดทำข้อตกลง FLEGT VPA จะต้องทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร่วมกันพัฒนาระบบการรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ โดยประเทศไทยได้เชิญผู้แทนจาก FAO ผู้แทนจาก EU ผู้แทนจากออสเตรเลีย และผู้แทนจากเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างการเจรจาความร่วมมือทางการค้า พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ของตลาดประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ผู้ส่งออกไม้จะได้ทำความเข้าใจ ตลอดจน
ได้ซักถามวิธีการ ขั้นตอน ข้อกำหนดต่าง ๆ จากประเทศผู้ซื้อโดยตรง ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย
มีการบริหารจัดการตามแนวคิด “รัฐมีป่า ประชามีสุข”

Related posts