#”แม่แจ่ม เชียงใหม่ ไม่เผา..เราทำได้”

****การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของจุดความร้อน (Hot spot) ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม และพื้นที่อื่นๆ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกลางเดือน มีนาคม 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว สะท้อนถึงความสำเร็จของนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำมาตรการ “ชิงเก็บ ลดเผา”และมาตรการเชิงความร่วมมือทุกรูปแบบทุกภาคส่วนของศบก.ไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือทั่วผืนป่า สามารถลดจุดความร้อน (Hot spot)ในพื้นที่ป่าทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่*****

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) โดยนายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้นำแนวนโยบายฯ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการตามมาตรการ “ชิงเก็บ ลดเผา” ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
1. ชิงเก็บเชื้อเพลิงใบไม้ นำมาอัดแท่ง เพื่อนำใข้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น นำมาเพาะเชื้อเห็ด ผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น
2. ชิงเก็บเชื้อเพลิงใบไม้ลดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิง โดยการจัดทำเสวียนเก็บเชื้อเพลิงใบไม้ที่มีการทับถมเป็นจำนวนมากและเชื้อเพลิงใบไม้ที่กระจายกระจายทั่วทั้งป่า เพื่อลดความรุนแรงของไฟป่าและป้องกันไม่ให้ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง ง่ายต่อการเข้าควบคุมการเกิดไฟป่าของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า
3. จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า โดยกำหนดรูปแบบการทำแนวในลักษณะตารางหมากรุกให้ครอบคลุมพื้นที่ป่า เพื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ตัดช่วงความต่อเนื่องของเชื้อเพลิง ป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปในพื้นที่ที่อื่นๆ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกันทำแนวกันไฟ ตั้งจุดสะกัดและลาดตระเวนระวังไฟป่า และถือเป็นการปลูกจิตสำนึกสร้างการรับรู้ในชุมชน

*****ด้วยมาตราการที่เข้มข้นดังกล่าว นำมาซึ่งความร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทำให้จุดความร้อน (Hot spot) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและจะเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนในทุกๆ ปีต่อไป****

Related posts