#ปปส.ภาค ๕ จัดประชุมอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 5 ครั้งที่ 3/2564

วันนี้ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙,๐๐ น. สำนักงาน ป.ป.ส.ภ.5 จัดประชุมอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 5 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 โดยมีนายอภิชาติ พลอยแก้ว อธิบดีอัยการภาค 5 เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย ที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นอนุกรรมการ นายไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการฯ และนายอนุเทพ ธาระณะ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ พร้อมคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา

ในครั้งนี้ จำนวนคดีที่ผ่านการประชุม 13 คดี รวมมูลค่าที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น 15,284,441.01 บาท การจัดประชุมอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินฯ เป็นกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด มีวัตถุประสงค์

เพื่อตัดโอกาสในการกลับมาเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำ และไม่ให้ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ได้รับประโยชน์ใดจากทรัพย์สินที่ได้มาจากค้ายาเสพติด อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน และสังคมจากปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 ได้จัดประชุมโดยใช้มาตรการ SOCIAL DISTANCING อย่างเหมะสม ณ ห้องประชุม สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Related posts