#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด “ โครงการรณรงค์และดูแลสุขภาพบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. กรณีปัญหาฝุ่นควัน”

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด “ โครงการรณรงค์และดูแลสุขภาพบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. กรณีปัญหาฝุ่นควัน” พร้อมมอบ Filter สำหรับเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับหน่วยงาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยภายในงานจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง ” สถานการณ์และผลกระทบต่อสุขภาพ วิธีการปฏิบัติตัวขณะมีฝุ่นควันเพื่อป้องกันผลกระทบจาก P. M 2.5 ” โดย  ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ อาจารย์ประจำหน่วยโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ , เรื่อง” การเลือกและการใส่ Mask ให้ถูกวิธี ”

โดย ผศ.พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศ ทางการแพทย์ , เรื่อง “ชนิดและการเลือกเครื่องฟอกอากาศ ” โดย อ.นพ. สุทธิภาศ พงศ์มณี ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ , เรื่อง VDO DIY เครื่องฟอกอากาศ โดย คุณเอนก ชยันต์นคร จากงานซ่อมบำรุง พร้อมคณะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรของคณะฯได้ตระหนักถึงปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับครอบครัว รวมถึงชุมชนต่อไป เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts