#ปปท.เขต 6 ทำความร่วมมือขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

17 มีนาคม 2564 นายทองสุข ณ พล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและทุจริตในภาครัฐ เขต 6 เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาการทำงานเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐระหว่างสำนักงานภาคเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกับ ปปท.เขต 6
การประชุมครั้งนี้ จะมีการขับเคลื่อนการทำงานโดยผ่านกลไกศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดตั้งขึ้นใช้ชื่อว่า “คณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านทุจริตจังหวัดนครสวรรค์” ซึ่งคณะทำงานประกอบด้วย นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ เป็น ประธาน นายวิรัตน์ ศิริกุล รองประธาน นายประสิทธิ์ มีช้าง นายธกร กัณทะวงศ์ นายปัญญา นาคฉ่ำ นายอ๊าด อุตธิสิน นายชัยภัทร มะนาวทอง ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนฯ นายจักรพงษ์ อินทรสุวรรณ น.ส.สุพัตรา ก้อนคำ ผู้แทนสภาเด็กฯ เป็นกรรมการ นายกิจจา มหาวิจิตร เป็นเลขานุการ และ นายเฉลิม รอดหลง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การประชุมครั้งนี้ มีการร่างบันทึกความร่วมมือในการทำงานเพื่อเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตระดับจังหวัด โดยมีกรอบแนวทางการทำงาน การสอดส่องเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัด ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับ สำนักงาน ปปท.เขต 6 โดยจะมีผู้ประสานงาน ได้แก่ นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร ผู้อำนวยการกลุมงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ นายนราวิชญ์ สิทธิโชค นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ นางจารวี ฉัตรเสถียรศักดิ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ นายทวุฒิ หลวงแก้ว นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ
ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้มีการนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป

Related posts