#สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) สนองนโยบายรัฐมนตรีฯชิงเก็บ ลดเผา สร้างมูลค่าเชื่อเพลิง แก้ปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน####

ตามนโยบายและข้อสั่งการของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอดิศร นุชดำรงค์อธิบดีกรมป่าไม้ ให้แก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งของทุกปี โดยเน้นยำให้เจ้าหน้าที่ฯ สร้างเครือข่ายประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่า ด้วยวิธีการชิงเก็บ ลดเผา และสร้างการรับรู้ เปลี่ยนเชื้อเพลิงให้เป็นรายได้ชุมชน ให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือเกิดความยั่งยืน


วันนี้ 15 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่แจ่ม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ได้ร่วมกับราษฎรบ้านอมลาน หมู่ที่ 5 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 คน ทำกิจกรรม ชิงเก็บ ลดเผา ขนเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ป่า โดยได้ทำการนำใบไม้ที่เป็นเชื้อเพลิงไฟป่ามาอัดก้อนจำนวน 300 ก้อนประมาณ 1,500 กก. เพื่อให้ชุมชนนำมาใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกต่อไป

Related posts