#สภา อบจ.นครสวรรค์ ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 แสดงผลการปฏิบัติงาน เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 มีนาคมนี้ ที่หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภาอบจ.นครสวรรค์ เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

โดยมีพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะรองนายกอบจ.นครสวรรค์ เลขานายกอบจ.นครสวรรค์และสมาชิกสภาอบจ.นครสวรรค์เข้าร่วมประชุม จำนวน 32 คน

ในการประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญดังนี้คือ
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ไม่มีเรื่องแจ้ง
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์สมัยสามัญ สมัยแรกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 สมาชิกสภาฯรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายฉลอง ธงชัย กล่าวปฏิญาณตน
วาระที่ 4 เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี 2563 มีนายมานพ บุญผสม รองนายกอบจ.นครสวรรค์คนที่ 1 รายงาน
วาระที่ 5 ญัตติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้การเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ของกองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน 5 แสนบาท สมาชิกสภาเห็นด้วย
วาระที่ 6 ถึงวาระที่ 11 เป็นญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ของกองคลัง ของกองช่าง ของกองพัสดุและทรัพย์สิน

ซึ่งมีรายละเอียดรายการและจำนวนเงิน โดยทุกญัตติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยทุกญัตติ
วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆไม่มีสมาชิกเสนอแนะในเรื่องใดประธานสภาจึงปิดประชุมในเวลา 11:20 น.
////

Related posts