#คุณศิราณี หวังมณีดากุล บริจาคเงินจำนวน 350,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณศิราณี หวังมณีดากุล บริจาคเงินจำนวน 350,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและเฝ้าสังเกตอาการ งานบริการกลางโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี พญ.ดุลยา ไชยเศรษฐ และ ผศ.นพ. สนิท เรืองรองรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาระบบหายใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณคณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts