#ท่องเที่ยวกีฬาเชียงใหม่ ประชุมตามแผนการ ตรวจราชการกระทรวงฯ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เขตตรวจราชการภาค เหนือ โดยมีนายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจฯ นายอารัฐ บุฐชัย ผู้ตรวจนราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ซึ่งมีเขตตรวจราชการที่ 15 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน,ลำปาง,ลำพูน เขตตรวจที่ 16 มี เชียงราย,น่าน,พะเยา,แพร่ เขตรวจฯที่ 17 มี ตาก,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,สุโขทัย,อุตรดิตถ์ เขตตรวจที่ 18 มี กำแพงเพชร,พิจิตร,นครสวรรค์,อุทัยธานี โครงการที่บรรจุในแผนตรวจกระทรวงฯประจำปีงบประมาณ 2564 ได้รับมอบหมายจากนายนิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้นำข้อเสนอโครงการกีฬาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 กิจกรรม และดำเนินการอยู่ 2 กิจกรรม พร้อมเสนอปัญหา อุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะ
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
รายงาน

Related posts