#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา เรื่องการจัดสรรและแนวทางการฉีดวัคซีน covid-19

ศ.( เชี่ยวชาญพิเศษ ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา เรื่องการจัดสรรและแนวทางการฉีดวัคซีน covid-19 สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช.โดยจัดให้มีการบรรยายเรื่อง นโยบายและแนวทางการฉีดวัคซีนของคณะแพทยศาสตร์ มช. วิทยากรโดย ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หัวข้อเรื่อง” สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการฉีดวัคซีน (COVID-19 vaccine : What do we need to know before vaccination)

โดย รศ.ดร.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กระบวนการฉีดวัคซีนและการติดตามเฝ้าระวัง หัวข้อเรื่อง(Vaccination and safety monitoring processes for COVID-19 vaccine) โดย ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการและ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ , ภญ.เยาวภา ชัยเจริญวรรณ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม และพว.สิริบูรณ์ ยาวิชัย หัวหน้าหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย ศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts