#สภามหาลัยราชภัฏ แต่งตั้ง ดร.สัญญา ดำรงต่ำแหน่งคณบดี

ด้วยทางสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ได้มีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง ให้ดำรงต่ำแหน่ง คณบดี คณะมนุษย์ศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ได้ทำพิธีส่งมอบภารกิจผู้บริหารคณะ และทำ TOR กับมหาวิทยาลัยฯ

โดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล อธิการบดี และคณะผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วม ท่ามกลางบรรยากาศที่ชื่นมื่น สำหรับรองศาตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง ท่านคณบดีคนใหม่ ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มากด้วยคุณภาพ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

Related posts