#อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชนเป็นอาจารย์พิเศษ ออกนิเทศนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ ราชภัฏฯ

วันที่ 3-7 มีนาคม 2564 อาจารย์วิรัตน์ ศิริกุล พ่อตัวอย่างแห่งขาติ อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลโกรกพระ และอาจารย์พิเศษ ออกนิเศนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ สาขารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ณ ที่ว่าการ อ โกรกพระ อ.เก้าเลี้ยว อ.บรรพตพิสัย​สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และเทศบาลนครนครสวรรค์ จากการออกนิเทศและติดตามนักศึกษา ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานด้วยดี พร้อมทั้ง เติมเต็ม ในเรื่อง ต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา อาทิ การปรับตัว การเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กร สอนวิธีการทำงานแก่นักศึกษาด้วยน้ำใจไมตรีที่ดียิ่ง และเมื่อนักศึกษากลับจากฝึกประสบการณ์แล้ว จะได้นำรายละเอียดมาถ่ายทอดให้แก่รุ่นน้องเพื่อเป็นแนวทางที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป
สำหรับสาขารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชนในสาขาต่าง ๆ มาให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงด้านการเมืองการปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิพากษา ทนายความ ตำรวจ นักบริหารมืออาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ในการสนองตอบความต้องการของทัองถิ่น อย่างแท้จริง

Related posts