“รอบทิศ สี่แคว”

กราบถวายความยินดี พระเทพปริยัติเมธี.รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ วิทยาเขตราชวิทยาลัย

ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล” บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2564 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อศาสนา สังคม และประเทศชาติ จัดโดย ผู้จัดการโครงการหนึ่งล้านความดีตอนแทนคุณแผ่นดิน

*****************************

พ่อเมืองสี่แคว ขับเคลื่อนนโยบายที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (คทช.จ.นว.) มีอำนาจหน้าที่ในการสำรวจตรวจสอบ จัดทำข้อมูลที่ดินแผนที่ขอบเขตที่จะจัดสรรที่ดิน ให้ความเห็นชอบแผนการจัดที่ดินและแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีและการตลาดระดับจังหวัด

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

******************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำทีมลุยดง ลุยฝุ่นแก้แล้ง 3 อำเภอ ชุมตาบง แม่วงก์ ลาดยาว ดูขุดลอกคลอง ขยายอ่างเก็บน้ำ เชื่องคลองดงตาแวน คลองช้างแทง คลองน้ำขุ่น

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานายกอบจ. และคณะช่างจากกองช่างอบจนครสวรรค์ เข้าพื้นที่ 3 อำเภอ ชุมตาบงแม่วงก์ลาดยาว เพื่อดูปัญหาภัยแล้ง เร่งขุดลอกคลอง ขยายอ่างเก็บน้ำ หลายแห่งในหลายพื้นที่ดังนี้

คณะของนายกอบจ.เดินทางไปที่ บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ 6 ตำบลปางสวรรค์ เพื่อดูสภาพคลองน้ำขุ่น ซึ่งเป็นคลองที่รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ โดยมี นายธีรพงศ์ โพนคร สมาชิกสภาอบจ. เขตอำเภอชุมตาบง พร้อมผู้นำชุมชน ชาวบ้าน อธิบายสภาพปัญหา ว่าคลองน้ำขุ่นเป็นลำคลองที่สำคัญต่อชาวบ้านจำนวนมาก คลองน้ำขุ่นมีความยาวทั้งสิ้นกว่า 30 กิโลเมตร เชื่อมต่อหลายหมู่บ้าน หลายตำบล แต่ในบางช่วงคลองอยู่ในสภาพแห้งไม่มีน้ำ ชาวบ้านจึงใช้พื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งทางกลุ่มชาวบ้านขอให้ทางอบจ. ช่วยดำเนินการขุดลอกคลองน้ำขุ่น ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร พร้อมทั้งทำฝายน้ำล้น อีก 8 ฝาย ซึ่งคลองน้ำขุ่นนี้จะเริ่มจากอ่างคลองโพธิ์ไหลผ่านมาที่บ้านหนองพะวาเหนือ หมู่ 7 ตำบลปางสวรรค์ และไหลยาวไปอีกกว่า 15 กิโลเมตรไปจนถึงบ้านทุ่งไอ้โตน หมู่ 1 ตำบลปางสวรรค์ หากขุดลอกตลอดระยะทาง พร้อมทำฝายน้ำล้น จะทำให้สามารถเก็บน้ำได้เป็นช่วงระยะตลอดเส้นทางที่คลองนี้ไหลผ่าน ชาวบ้านตลอดระยะทางจะมีน้ำดื่ม น้ำใช้และน้ำทำการเกษตร

จากนั้น  พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ พร้อมคณะ เดินทางไปที่ ฝายน้ำล้นกั้นคลองน้ำขุ่น หลังวัดชุมตาบง ซึ่งเป็นฝายน้ำล้นที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่ 8 ตำบลชุมตาบง กับหมู่ 6 ตำบลปางสวรรค์ คลองนี้รับน้ำจากอ่างคลองโพธิ์ จนมาถึงฝายบริเวณหลังวัดชุมตาบง และเชื่อมต่อไปยังตำบลห้วยน้ำหอม ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว ไหลต่อไปถึงอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี ที่ฝายน้ำล้นมีกลุ่มชาวบ้านพร้อมผู้นำชุมชน อธิบายสภาพปัญหาว่า ในช่วงหน้าน้ำจะมีน้ำไหลมาปริมาณจำนวนมาก แต่ในช่วงหน้าแล้งน้ำจะเหลือน้อยลง จึงอยากให้ทางอบจ.ช่วยขุดลอกคลองน้ำขุ่นในช่วงระยะนี้ให้กว้างขึ้น ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตรใต้ฝาย จนไปถึงตำบลห้วยน้ำหอม รวมทั้งยกสันฝายน้ำล้นให้สูงขึ้นอีก 50 เซ็นติเมตร และขอให้ช่วย เชื่อมต่อท่อจากคลองลงไปในสระพื้นที่ 25 ไร่ เพื่อไว้เก็บสำรองน้ำให้ชาวบ้านในหลายหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ได้มีน้ำดื่มน้ำใช้และน้ำทำการเกษตร

ต่อด้วย พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์และคณะเดินทางไปที่ หมู่ 8 บ้านหนองกระโดน ตำบลชุมตาบง เพื่อไปดูลำคลองขนาดเล็กที่ไหลลงคลองน้ำขุ่น และดูคลองซอยของชลประทานที่รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ โดยบางช่วงคลองซอย มีขนาดเล็ก อยากให้มีการขุดลอก ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร พร้อมทำคลองซอยเพิ่มขึ้นเพื่อผันน้ำ จากอ่างเก็บน้ำคลองโพธิมาลงคลองน้ำขุ่น ต่อจากนั้นเดินทางต่อไปที่หมู่ 5 บ้านทุ่งแฝก ต.ปางสวรรค์ เนื่องจากคลองน้ำขุ่นกับคลองช้างแทงยังไม่มีคลองเชื่อมต่อถึงกัน ถ้าทั้งสองคลองมีคลองเชื่อมต่อถึงกัน หน้าน้ำหลากก็จะมีการระบายน้ำมากักเก็บไว้ได้ จะลดปัญหาน้ำท่วมลง ส่วนช่วงหน้าแล้งก็จะผันน้ำมาแก้ปัญหาภัยแล้งได้ตลอดระยะทาง

จากการนำคณะเข้าพื้นที่ ในครั้งนี้ของพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ โดยเส้นทางในการเดินทางส่วนใหญ่จะเป็นทางดิน ทางลูกรังซึ่งมีฝุ่นจำนวนมาก และเส้นทางค่อนข้างเป็นระยะทางยาว คดเคี้ยวบางช่วงวิ่งผ่านทุ่งนาของชาวบ้าน วิ่งผ่านไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลังซึ่งยืนต้นแห้งตาย เพราะขาดน้ำ จากการดูสภาพปัญหาจริงในพื้นที่ ทางพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ได้มอบหมายให้ สมาชิกสภาอบจ.ในเขตพื้นที่ ร่วมประสานงานกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกอบต.และชาวบ้านในพื้นที่

และให้ชาวบ้านในเขตพื้นที่ลงชื่อยินยอมให้ใช้พื้นที่ในการขุดลอกคลอง ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หลังจากนั้น จะทำเป็นโครงการนำเสนอเข้าในแผนงบประมาณ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากสภาอบจ.นครสวรรค์และดำเนินการขออนุญาตส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการขุดลอกคลอง อ่างเก็บน้ำให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

*****************************

รองผู้ว่าฯหญิงเก่ง คนขยันเมืองสี่แคว รับมอบหมายให้ดูแลด้านเศรษฐกิจ  ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ อย่างมีระบบ เพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุงเรือง ประชาชนอยู่ดีมีสุข

ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

******************************

ผบ.มทบ 31 ทำกิจกรรรมจิตอาสาโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง ให้กับผู้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษและดำเนินชีวิตตามหลักเศษฐกิจพอเพียง ด้วยการทำพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา

พล.ต. อดุลย์ ชมเย็น ผบ.มทบ.31 พร้อมด้วยคุณ อรวดี ชมเย็น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.31 นำสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.31 และกำลังพลจิตอาสา มทบ.31 ร่วมกับ อำเภอโกรกพระ,เรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์,อบต.ศาลาแดง,อส.กร.มทบ.31 อำเภอโกรกพระ และประชาชนจิตอาสาตำบลศาลาแดง ทำกิจกรรรมจิตอาสาโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง ให้กับผู้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษและดำเนินชีวิตตามหลักเศษฐกิจพอเพียง ด้วยการทำพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา ในพื้นที่ของตนเอง และการจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนโดยการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ซ่อมแซมห้องน้ำ และแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ของ ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จว.น.ว

****************************

สามทหารเสือ อบจ. นครสวรรค์ กำลังสำคัญในการทำงานของพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.

ประกอบด้วย นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง นายเอกราช กะระกล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายพิสิษฐ์ สุวรรณศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายข้อมูล

*******************************

สจ.หนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง แซงทุกโค้ง แห่งทุ่งหินเทินชุมตาบง มุ่งมั่นสร้างสรรค์แหล่งน้ำให้ชาวบ้านมีกิน มีใช้ ทำเกษตร อย่างพอเพียง นำนายกฯพลตำรวจเอกสมศักดิ์ ลงทุกพื้นที่ หาแนวทางแก้ไขปัญหา “ภัยแล้ง” อย่างเร่งด่วน เยี่ยมเลยครับ

นายธีรพงศ์ โพนคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เขตอำเภอชุมตาบง

**************************

เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดโครงการส่งเสริม อบรม คามรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ความเสมอภาค และคุ้มครองสิทธิสตรีและครอบครัว
 นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริม อบรม คามรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ความเสมอภาค และคุ้มครองสิทธิสตรีและครอบครัว ศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ณ ห้องโถงชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมี นางวรรณ พวงสมบัติ รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธี
                                                                                                                                                **************************
….. แจ้งประชาสัมพันธ์มาจากไลออน อานนท์ โอปัน นายกสโมสรไลออนส์นครสวรรค์ ถึงคณะกรรมการบริหารสโมสรทุกท่านว่าวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
จะมีการประชุมสามัญประจำเดือนมีนาคม 2564. เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ ร้านอาหารวิรัณย์ตาหน้าผา….
                                                                                                                                                    ***************************
…วันที่ 7 มีนาคม2564 มีงานพิธีมงคลสมรส ระหว่าง กฤษณา กับณัฐพงศ์ บุตรชายลูกหมอปัญญา – ผอ.สีนวล. ภักดีตุระ ผอ.ร.ร.บ้านวังสำราญ สพป.นครสวรรค์ เขต 2.

โดยมี ผอ.บุญนำ- อ.ดวงกมล ศรีตะลหฤทัย เป็นฝ่ายยกขันหมากและสินสอด งานเป็นไปด้วยความราบรื่นและชื่นมื่นทุกฝ่าย..

*************************

************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ดูฝายน้ำล้นกั้นคลองน้ำขุ่น อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

*************************

****************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ดูสภาพคลองดงตาแวน อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้ชาวบ้าน

****************************

ธนิศา  (พัช)  – อ.ชาติชาย – ครูเฉลิม    กระแซะ

เครือข่ายสื่อมวลชน ทั่วไทย ทั่วโลก  พร้อมรับใช้สังคม 

 

 

Related posts