#กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี และสภ.แก่งกระจาน แถลงผลการเคลื่อนย้ายผู้บุก รุกพื้นที่ อช.แก่งกระจาน ตามหมายศาลจังหวัดเพชรบุรี ยืนยันดาเนินการโดยละมุนละม่อม ไม่มีการใช้ความรุนแรง

5 มกราคม 2564 เวลา 18.๓๐ น. นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย พ.ต.อ.จิรัฏฐ์ โรจน์บวรวิทยา ผกก.สภ.แก่งกระจาน และนายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผอ.ทสจ. เพชรบุรี ร่วมแถลงข่าวสรุปภารกิจเคลื่อนย้ายผู้บุกรุกพื้นที่แก่งกระจานตามหมายศาลจังหวัดเพชรบุรี ที่ 44/2564 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า ในปฏิบัติการครั้งนี้ ท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายในการแก้ไขปัญหา บ้านโป่งลึก – บางกลอย สร้างความเข้าใจหลัก เน้นการพัฒนา ทาอย่างไรให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยก่อนหน้านี้ ทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาบ้านโป่งลึก – บางกลอย มาโดยตลอด ตั้งแต่เรื่องของการจัดที่ดิน การพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ และการพัฒนาแก้ไขปัญหาที่ดิน ขณะนี้ กรมทรัพยากร น้า กรมทรัพยากรน้าบาดาล ได้เข้าร่วมกับชุมชนพัฒนาแหล่งน้าเพิ่มเติม เพื่อให้พี่น้องบ้านโป่งลึก – บางกลอย ได้ใช้ ประโยชน์จากที่ดินที่ได้รับจัดสรรได้อย่างเต็มที่
สิ่งที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังต้องการแก้ไขปัญหา คือเปลี่ยนรูปแบบในการทาเกษตรให้ใช้พื้นที่น้อยลงแต่ ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง ตรงนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ ถ้าเรายังมีการ ดาเนินการในลักษณะของการปลูกพืชหมุนเวียน ทาไร่หมุนเวียนแบบเดิม จะต้องใช้พื้นที่จานวนมาก ซึ่งพื้นที่บริเวณ นี้ เป็นพื้นที่ต้นน้าสาคัญของคนจังหวัดเพชรบุรี วัตถุประสงค์ของทางราชการต้องการให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน คานึงถึงคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ เราไม่ได้ทอดทิ้งและจะทาให้ดีที่สุด แต่ต้องใช้เวลา และต้อง หันหน้าพูดคุยกัน สิ่งไหนที่ราษฎรมีความเดือดร้อนเราก็จะเร่งรัดดาเนินการแก้ไขให้
จากการสารวจตาม พรบ.อุทยานแห่งชาติ 2562 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 รวมทั้ง มติ ครม. 30 มิถุนายน 2541 พบว่าจากการที่เราสารวจไว้เดิม มีการขยายพื้นที่ทากิน สาหรับปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีราษฎรบางกลุ่มคิดว่าน่าจะไม่ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่อยู่ในพื้นที่โป่งลึก – บางกลอย เข้าไปบุกรุก แผ้วถางพื้นทที่ าการเกษตร โดยตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกุมภาพันธ์มีพื้นที่ประมาณ 157 ไร่ ถูกบุกรุก และล่าสุดใน วันนี้พบการบุกรุกเพิ่มอีก 1 แปลง เพราะฉะนั้นมีแนวโน้มว่าจะมีการบุกรุกเพิ่มขึ้น จนกระทั่งเรามีการสนธิกาลังโดย ท่านผู้ว่าได้ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่บาง กลอย จ.เพชรบุรี ต่อมาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจึงขออนุมัติศาลออกหมายจับ จานวน 30 แปลง
การปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างรอบคอบ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติตาม กฎหมาย เราคานึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติการในครั้งนี้ การบุกรุกก็มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น ในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เราพบชาวบ้านในพื้นที่ จานวน 39 ราย แต่วันนี้เราพบในพื้นที่มี ชาวบ้านทั้งหมด 87 ราย ซึ่งมีผู้ที่อยู่ในหมายศาล 22 ราย และที่เหลือไม่อยู่ในหมายศาล ซึ่งอยู่ในฐานความผิดไม่ ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าหน้าที่อุทยานมาตรา 20 ดาเนินการเปรียบเทียบปรับทั้งหมด 28 ราย ส่วนเด็ก 37 ราย ไม่ได้ดาเนินคดี เนื่องจากเป็นเด็กติดตามพ่อแม่ไปคงไม่มีเจตนาในการเข้าไปบุกรุกแผ้วถาง โดยมีผู้ใหญ่บ้านบ้านบาง กลอย และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมารับตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นาส่งไปที่บ้านบางกลอยเรียบร้อยแล้ว

การปฏิบัตินี้มีหน่วยงานเข้ามาร่วม ในขั้นตอนของการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลแก่งกระจาน พบว่า เด็กที่ขึ้นไปมีไข้ และไม่สบายต้องได้รับการรักษา ซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ ที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย มี ระบบสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพที่ดีส่วนพื้นที่ที่เข้าไปบุกรุกห่างจากพื้นทที่ี่เราจัดสรรให้โดยต้องใช้เวลาเดินเท้า ถงึ 3วันในทุกขั้นตอนขอยืนยันว่ากรมอุทยานแห่งชาติฯและหน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติการในครั้งนี้เราปฏิบัติอย่าง ดี คานึงถึงความปลอดภัยไม่มีการใช้ความรุนแรงแต่อย่างใด
ด้านผู้กากับ สภ.แก่งกระจาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของสภ.แก่งกระจาน รับผิดชอบในเรื่องของงาน สอบสวน หลังจากที่รับตัวผู้ต้องหาตามหมายศาลจานวน 22 คน โดย 20 คนแรก เป็น 20 คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุ คือ อยู่ในพื้นที่บุกรุก ส่วนอีก 1 คน เราได้จับกุมจากมวลชนที่มาชุมนุมอยู่ที่หน้าอุทยาน และอีก 1 คน จับกุมได้จาก เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ซึ่งผู้ต้องหาล่องแพมาจากแม่น้าด้านบน ในส่วนของการสอบสวนวันนี้ ได้ทาการสอบสวนเสร็จ สิ้นทั้งหมด 22 คน โดยระหว่างการสอบสวนมีทนายความและล่ามมาร่วมในการสอบปากคา เนื่องจากผู้ต้องหาเป็น ชาวกะเหรี่ยงอาจไม่เข้าใจภาษาไทย วันนี้เราสอบสวนเสร็จสิ้นและยื่นฝากขังไปที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมด 22 คน โดยนาตัวไปส่งเรือนจากลางจังหวัดเพชรบุร

Related posts