#รัฐมนตรี “วราวุธ” ลงพื้นที่ตรวจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 6 ตำบล และการฟื้นฟูสวนป่าจำปีสิรินธร จ.ลพบุรี

วันที่ 3 มีนาคม 2564) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 6 ตำบล พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน และการฟื้นฟูสวนป่าจำปีสิรินธร ณ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรีโดยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เป็นหนึ่งในโครงการประชารัฐตามนโยบายรัฐบาลที่ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำแบบบูรณาการ เพื่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ดำเนินการพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และสร้างระบบกระจายน้ำ เพื่อจัดสรรน้ำถึงประชาชนรวมถึงสนับสนุนน้ำเพื่อระบบนิเวศที่สมดุลอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงฯ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ 6 ตำบล เพื่อเป็นการเพิ่มน้ำต้นทุน เตรียมแก้ไขปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ และการทำเกษตรกรรมในพื้นที่

นอกจากนี้โครงการดังกล่าว ยังสามารถช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณสวนป่าจำปีสิรินธร บ้านซับจำปา ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 140 ไร่ ซึ่งในอดีตเคยเป็นพื้นที่ป่าพรุน้ำจืดแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ ให้สามารถรักษาสภาพป่าและรักษาต้นจำปีสิรินธรที่เหลืออยู่ 18 ต้นได้อีกด้วย

Related posts