#ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ออกนิเทศนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ ที่ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ปกครองจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรม และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

อาจารย์ปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ออกนิเทศนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ ที่ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ปกครองจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรม และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และได้ชื่นชมนักศึกษาในเรื่องมีจิตอาสา มีน้ำใจ มีวินัย รับผิดชอบกับงานที่มอบหมาย สมกับ เป็น“นักศึกษามหาวิทยาลัยของท้องถิ่น” นับว่าสถาบันที่ได้บ่มเพาะบัณฑิตให้มีคุณภาพและได้รับการตอบรับจากสังคมด้วยดี ขอขอบคุณสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ปกครองจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรม ที่ให้โอกาสและประสบการณ์ที่มีค่ากับนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Related posts