#สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ โครงการร้อยใจรักษ์ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. ณ ตลาดโกยาว หมู่บ้านสุขฤทัย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเข้าเฝ้ารับเสด็จและถวายรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ตลอดจนราษฎรในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระราชทานป้ายหมู่บ้านปลอดยาเสพติดและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับหัวหน้าส่วนราชการและราษฎรที่เข้าเฝ้า

โดยมีหมู่บ้าน/หย่อมบ้านจำนวน ๑๐ แห่งเข้ารับพระราชทานป้ายหมู่บ้านปลอดยาเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่และโครงการร้อยใจรักษ์ น้อมนำพระราชปณิธานในการสร้างหลักนิติธรรมในหมู่บ้าน ชุมชน หรือ Rule of laws มาดำเนินโครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด โดยมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่บ้านชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

Related posts