#อ.พญ.ดุลยา ไชยเศรษฐ นำทีมชมรมสารธรรมล้านนา บริจาคเงินจำนวน 1,871,488 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

อ.พญ.ดุลยา ไชยเศรษฐ นำทีมชมรมสารธรรมล้านนา บริจาคเงินจำนวน 1,871,488 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักออร์โทปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี, รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ศ.นพ.ธีรชัย อภิวรรธกกุล หัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts