#ราชภัฏทำ mou กับ 4 อบจ. และเขตการศึกษา 6 จังหวัด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 มีนาคมนี้ ที่ห้องประชุมชอนตะวัน ชั้น 4 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนด้านวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

โดยมีผู้เข้าร่วมลงนามประกอบด้วย พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงศ์ นายก อบจ.นครสวรรค์ สิบเอกณรงค์ อยู่ปาน รอง นายก อบจ.กำแพงเพชร นายศุภศักดิ์ โค้วคาศัย รอง นายก อบจ.ชัยนาท นายสุบิน ศรีบุศกร รองนายก อบจ.พิจิตร ในส่วนหน่วยงานด้านการศึกษา ได้แก่ นายจันทบูรณ์ เขตการณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร สิงห์บุรี อ่างทอง และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร

โดยจะร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจหลัก ที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งการดำเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว และตามยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1. การพัฒนาท้องถิ่น 2. การผลิตและพัฒนาครู 3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ซึ่งมีวิสัยทัศน์คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” และเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีพันธกิจ คือ 1. ผลิตบัณฑิต 2. วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 3. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำแนวพระราชดำริ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 4. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการจัดการศึกษา และ 5.บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล สู่การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ ด้านการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

Related posts