#อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ มูลนิธิปิดทองหลังพระ ตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนแก้ปัญหาที่ดินท้า กินชาวบ้านบางกลอยล่าง

3 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ร่วมกับกรมทรัพยากรน้้า มูลนิธิปิดทองหลังพระ รับลงทะเบียนชาวบ้านบางกลอยเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากิน ซึ่งมีชาวบ้านทยอยมาลงทะเบียน ณ ศาลาพอละจี หมู่ที่ 1 บ้านบางกลอย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ซึ่งมีการรับลงทะเบียนเป็นวันที่ 3 ควบคู่ไปกับการลงพื้นที่ส้ารวจแปลงที่ดินท้ากิน ส้ารวจพื้นที่ท้าแหล่งน้้า โดยน้าข้อมูลที่ได้ไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวบางกลอย ซึ่งจากการส้ารวจพบว่ามีพื้นที่ที่สามารถปลูกพืชผลทางการ เกษตรได้ มีแหล่งน้้าเข้าถึง ดินมีสภาพที่เหมาะสม ปัจจุบันเป็นแปลงปลูกพืชผลทางการเกษตรอยู่ เช่น กล้วย ทุเรียน มังคุด มะนาว ขนุน เป็นต้น พื้นที่อีกส่วนหนึ่งยังไม่มีแหล่งน้้า

และอีกส่วนหนึ่งพบว่ามีแหล่งน้้าแต่ดินไม่เหมาะกับการปลูกพืช ซึ่งใน ส่วนนี้จะมีเจ้าหน้าที่มาด้าเนินการให้ค้าแนะน้าในการปลูกพืชที่เหมาะสม รวมถึงการเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนใน ชุมชน
การด้าเนินการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่ตรงกันและ น้าไปสู่ความส้าเร็จในการแก้ไขปัญหาให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ซึ่งคาดว่าเมื่อการส้ารวจแล้วเสร็จ จนน้าไปสู่การด้าเนินการแก้ไข ทั้งระบบน้้าอุปโภคบริโภค และที่ดินท้าการเกษตร รวมถึงการท้าปศุสัตว์ ชาวบ้านที่ประสบ ปัญหาจะสามารถกลับมาท้าประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ข่าวแจกลาดับที่ ………56……….วันที่……3..มีนาคม..2564…………

Related posts