“รอบทิศ สี่แคว”

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ประชุมติดตามรับฟังผลการดำเนินงานปี2563และแผนงานปีงบประมาณ2564
(1 มีนาคม 2564) เวลา 13.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งพิจารณาแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามฯ ปีงบประมาณ 2564
                                                                                                                      ****************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์.พร้อมทีม สจ. เข้าพื้นที่ บึงเสนาท หนองกระโดน หูกวาง วังสวัสดี ดูปัญหาภัยแล้ง หาทางข่วยชาวบ้าน สั่งสำรวจ พร้อมขุดลอกอีกเกือบยี่สิบล้าน พร้อมรับน้ำฝนหน้า

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 1 มีนาคมนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภาอบจ. นายวสันต์ เสียงเรืองแสง สมาชิกสภาอบจ.เขต 2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่างอบจ.และคณะช่างอบจ. เดินทางเข้าพื้นที่ตำบลบึงเสนาทอำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อติดตามดูแลแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวบ้านบึงเสนาท พบว่ามีปัญหาเรื่องการนำน้ำจากแม่น้ำปิงเข้ามา จึงหาทางแก้ไขโดยจะมีการ วางท่อ ใต้พื้นถนนคอนกรีตระยะทางยาว 300 เมตร เพื่อให้น้ำจากแม่น้ำปิงไหลเข้าบึงเสนาทและในอนาคตอาจจะมีการตั้งโรงสูบน้ำ ส่วนอีกแห่งหนึ่งที่หมู่ 4 ตำบลบึงเสนาท มีงบจากกรมทรัพยากรน้ำเข้ามาเพื่อขุดลอกบึงเสนาท ขยายพื้นที่ เพื่อกักเก็บน้ำให้มากขึ้น

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่บึงเสนาม คือนำรถแบคโฮ ของอบจ.นครสวรรค์ เข้าไปในบริเวณข้างๆของบึงเสนาท หมู่ 4 ทำการขุดลอกลำรางให้น้ำจากแม่น้ำปิงไหลเข้าลำราง เพื่อให้ชาวบ้านสูบน้ำไปใช้ได้ โดยมีนายสุรพงษ์ คงอินทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ช่วยประสานงานในการดำเนินการ

ต่อมาคณะของพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ เดินทางไปที่คลองท่าขนมจีน อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกระโดน มีนายชัย วจีสัจจะ สมาชิกสภา อบจ.เขต 6 อำเภอเมืองนครสวรรค์พร้อมคณะผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับและบรรยายถึงสภาพปัญหา คลองท่าขนมจีนเป็นคลองขนาดใหญ่ ยาวเชื่อมต่อไปยังหมู่ 2 หมู่ 8 ตำบลตำบลหนองกระโดน ซึ่งลำคลองมีความยาวจากหมู่ 2 ถึงหมู่ 8 ประมาณ 5 กิโลเมตร คลองท่าขนมจีนนี้จะรับน้ำจากคลองกระดาน และคลองกระท้อนในเขตตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย รวมทั้งรับน้ำจาก คลองยายไทย ที่เชื่อมต่อกับคลองไทร อำเภอบรรพตพิสัย แ
ละเชื่อมต่อไปยังหมู่ 7 ตำบลเขาดิน จึงจะเชื่อมต่อไปยังหมู่ 7 ตำบลหนองกระโดน และส่วนหนึ่ง ก็ไหลผ่านเข้าบ้านดงเมือง วัดหนองงูเหลือม เขตตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จากการตรวจสอบดูสภาพ คลองซอยที่แยกจากคลองยายไทยที่ส่งน้ำต่อไปยังคลองท่าขนมจีนปรากฏว่าคลองมีขนาดเล็กรับน้ำได้ไม่มากนักและประกอบกับคลอง มีท่อลอดใต้ถนนลาดยาง จึงจะส่งต่อผ่านข้ามถนนไปยังหมู่ 7 ตำบลหนองกระโดนได้ และจากการเดินทางไปกับนายลัทธพล ม่วงจีบ สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเถอบรรพตพิสัย ไปที่คลองกระท้อน หมู่ 2 ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย ซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำปิงและมีประตูน้ำ พบว่าที่ประตูน้ำคลองกระท้อน ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำปิง ทางกรมชลประทานได้นำกุญแจมาใส่และปิดประตูน้ำ รวมทั้งงดสูบน้ำจากแม่น้ำปิง

อีกส่วนหนึ่ง ของตำบลหนองกระโดน จะได้รับน้ำจากเขตอำเภอลาดยาว ผ่านมาทางคลองวังสวัสดี แล้วจึงจะลงมาถึงคลองหนองกระโดน ที่หมู่ 7 โดยที่หมู่ 7 ตำบลหนองกระโดน มีการสร้างอ่างน้ำขนาดใหญ่ไว้แล้วคือ อ่างโคกหม้อ พื้นที่ประมาณ 36 ไร่ สภาพอ่างหน้าประตูน้ำ อ่างน้ำตื้นเขิน อ่างน้ำมีความลึกประมาณ 4.5 เมตร และประตูน้ำอยู่ในสภาพชำรุด ทางกลุ่มผู้นำชาวบ้านต้องการให้ทางอบจ. นครสวรรค์ ช่วยขุดลอกอ่างโคกหม้อ ให้มีความลึกลงไปอีก รวมทั้งทำการซ่อมแซมประตูน้ำซึ่งใช้งบทั้งสิ้นประมาณ 15 ล้าน

ต่อจากนั้นคณะของนายกอบจ.เดินทางไปที่ บ้านเนินมะขามงาม หมู่ 2 ตำบลหนองกระโดน ที่บ้านเนินมะขามงาม มีประตูน้ำ ท่ายายยิน ทั้งด้านหน้าและด้านหลังประตูน้ำ คลองมีสภาพตื้นเขิน จึงจำเป็นจะต้องขุดลอกให้ลึกลง เพื่อสามารถรับน้ำได้เพิ่มมากขึ้น

สุดท้ายคณะของนายกอบจ.ได้เดินทางไปที่ บ้านศรีอุทุมพร หมู่ 9 ตำบล หนองกรด เพื่อไปดูคลองตาวัด ที่มีความยาวกว่า 15 กิโลเมตร โดยคลองนี้รับน้ำจากคลองวังสวัสดี จะไหลส่งต่อไปยังบ้านทัพชุมพล บ้านบางประมุง อำเภอโกรกพระ ทางกลุ่มผู้นำชาวบ้านขอให้ทางอบจ.นครสวรรค์ช่วย ขุดลอกอ่างที่เชื่อมต่อคลองตาวัด พื้นที่ประมาณ 8 ไร่ ให้ลึกลงไปอีก รวมทั้งขอให้ช่วยลอกคลองตาวัดอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ย้อนขึ้นไปทางด้านเหนือเพื่อรับน้ำ ที่จะไหลมาจากบ้านหนองยาว ที่มีการขุดลอกมาช่วงหนึ่งแล้ว ให้เชื่อมต่อกัน จะได้รับน้ำได้สะดวกขึ้น

ด้านการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการลอกคลอง การขุดลอกอ่างน้ำ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ มอบหมายให้นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่างอบจ. พร้อมคณะช่างอบจ. ทำการสำรวจพื้นที่ คิดปริมาตรดิน ปริมาตรน้ำที่จะรับได้และกักเก็บได้ เพื่อไปคิดคำนวณเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายที่จะมาดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
***************************

โครงการชลประทานนครสวรรค์ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำโครงการสระบ่อดินขาว จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายประยูร เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) นายสุรัตน์ ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ทั้งนี้ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน จึงได้สั่งการให้เร่งติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาให้เร็วที่สุด ตลอดจนร่วมบูรณาการกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
                                                                                                                               *******************************
ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ((ฟรี)) เทศบาลนครนครสวรรค์ขอเชิญสตรีที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป รับการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ (ข้างอุทยานสวรรค์)
สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 056-225985
                                                                                                                                             **********************************

ทำงานอย่างเที่ยงตรง สมเป็นทนายตงฉิน งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จึงถูกต้องแม่นยำ สนองความต้องการของพี่น้องประชาชน อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ในการพัฒนาท้องถิ่นให้รุดหน้าอย่างรวดเร็ว

นายเชิดพันธุ์ มาศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

*****************************

สจ.หนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง เห็นความเดือดร้อนของประชาชนเร่งรวบรวมข้อมูลนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมนำลงพื้นที่ อย่างเกาะติด ทำงานแบบนี้ พิชิตใจชาวบ้านไปเต็มๆ ครับ

นายชัย วจีสัจจะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (เขต อ.เมือง)

**********************

“เลขาหมู” ผู้มีหัวใจคือประชาชน มุ่งมั่น ขยันขันแข็ง เร่งเต็มสปีด ทุ่งสุดกำลัง หวังให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่บึงเสนาท มีน้ำกิน น้ำใช้และทำการเกษตร อย่างพอเพียง ตามนโยบายเร่งด่วน ของท่านนายกฯ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์  ครับผม

นายวสันต์ เสียงเรืองแสง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (สจ.เขต อ.เมือง)

                                                                                                           *********************************

สั่งการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ทุกภาคส่วนเร่งลงพื้นที่ดูแลความเดือดร้อนของประชาชน ทุกท้องที่ โดยเฉพาะปัญหาชาวบ้านขาดน้ำ ให้เร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน และทันที

นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

*************************

เตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกล พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดน้ำ อย่างเต็มที่ ตามนโยบายของกรมทรัพยากรน้ำ เมื่อชาวบ้านร้องขอ พร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือทันที

นายยุทธนา ชมวงศ์ ผู้อำนวยดารสาวนบริหารจัดการน้ำ ที่ 3 อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

****************************************

…..นับเป็นความปลื้มปิติและยินดีของครอบครัว. เมื่อ. ณฐนันท์ หล่อสมฤดี ครูเชี่ยวชาญ คศ. 4 โรงเรียนนครสวรรค์

โดยเข้ารับพระราชทานเครื่องราขอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย. สายที่2 เมื่อวันก่อน ยินดีด้วยครับ….

*********************************

……หลังจากประสบความสำเร็จในหน้าที่เป็นประมงอำเภอโกรกพระ และเกษียณอายุราชการแล้ว ธาตรี รอดวินิจ

ก็นำความรู้มาใช้ในการทำเกษตรเป็นต้นแบบให้ประชาชน และยังใจบุญด้วยการเลี้ยงสุนัขจรจัดกว่า30 ตัว. นี่คือคนมีเมตตาและคนดีของสังคมอย่างแท้จริง….

***********************************

ไว้อาลัยและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ดร.เฉลิมชัย ส่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

ณ. ศาลา 8. วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง. วันก่อน…

**************************

********************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เข้าพื้นที่ บึงเสนาท หนองกระโดน แก้ปัญหาน้ำ

********************************

******************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทีม สจ. เข้าพื้นที่ หนองกระโดน หูกวาง วังสวัสดี ดูปัญหาภัยแล้ง หาทางข่วยชาวบ้าน สั่งสำรวจ พร้อมขุดลอกอีกเกือบยี่สิบล้าน พร้อมรับน้ำฝนหน้า

****************************

ธนิศา    (พัช)   –  อ.ชาติชาย  – ครูเฉลิม     กระแซะ

*****************************

 

Related posts