#คณะกรรมการชุดที่ 4 ตรวจสถานออกกำลังกาย สนามกีฬา

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19

โดยมีคณะกรรมการชุดที่ 4 ตรวจสถานออกกำลังกาย สนามกีฬา นำโดย พันเอกโชติพัฒน์ แสนทวีสุข หน.กลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าวฯ เป็นหัวหน้าชุด นายราเชนทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายวสันต์ สู่ทรัพย์ รองฯผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ และ นายมานิตย์ บุญคลัง เจ้าหน้าที่ผู้แทนการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมปฎิบัติกิจกรรมตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในสถานให้บริการการออกกำลังกาย และสนามกีฬา อำเภอโกรกพระ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ อำเภอพยุหะคีรีโรงเรียนวัดบ้านบน โรงเรียนวัดอินทาราม อำเภอตาคลี สถานฟิต โรงเรียนปรียาโชติ และอำเภอตากฟ้า สนามกีฬาเทศบาลเมืองตากฟ้า

Related posts