#นายก อบจ. ยกทีมเข้าหนองบัว ลงทุนกว่า 30 ล้าน พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำ เพิ่มปริมาตรน้ำ เชื่อมทุกอ่าง ครบวงจร ยั่งยืน

เมื่อเวลา 13:30 น วันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภาอบจ. นายวสันต์ เสียงเรืองแสง เลขานุการสภาอบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันงิ้ว เลขานุการนายกอบจ. เดินทางไปที่อำเภอหนองบัว โดยมีนายขาว พัดศรี นายเศรษฐา พันธุ์วิริยะพงษ์ สมาชิกสภาอบจ. เขตอำเภอหนองบัว และนางกรวิภา เกิดสงค์ นายกอบต.หนองบัว ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสภาพปัจจุบัน ปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่อำเภอหนองบัว และนำคณะ นายกอบจ.นครสวรรค์เดินทางเข้าพื้นที่ 6 แห่งประกอบด้วย

จุดที่ 1.โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ เขาพระ (อ่าง 2) บ้านหนองไผ่ หมู่ 10 ตำบลหนองบัว เลยอ่างเก็บน้ำ มีน้ำเหลืออยู่น้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้ ในการอุปโภค บริโภค ซึ่งจะต้องส่งน้ำไปทำประปาในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวและให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำมีน้ำดื่มน้ำใช้และทำการเกษตร ทางอบต. ขอให้อบจ. ช่วยขุดลอกและขยายอ่างเพิ่มขึ้น เพื่อให้อ่างสามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น

โดยในการแก้ไขปัญหา พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์มอบหมายให้นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่างอบจ. ทำการสำรวจเพื่อนำเครื่องจักรเครื่องมือลงมาขุดลอก โดยให้อบต. สนับสนุนในเรื่องงบประมาณค่าน้ำมัน เพื่อทำการขุดลอกอ่างเพิ่มเติม มีความกว้าง 150 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 6 เมตร คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 18 ไร่ จะสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น 180,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ประชาชน ตำบลวังบ่อ ประชาชน ตำบลหนองบัว และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคได้ตลอดปี

จุดที่ 2. คณะของนายกอบจ.เดินทางไปอีกฟากหนึ่ง ของอ่างเก็บน้ำเขาพระอ่าง 2 ดูพื้นที่ที่จะทำการขุดลอกอีกส่วนหนึ่ง ให้อ่างเก็บน้ำเขาพระอ่าง 2 สามารถเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม จากการสำรวจในพื้นที่พบว่า มีสันดินอยู่กลางอ่าง จึงจำเป็นจะต้องทำการขุดลอกสันดินออก เพื่อให้สามารถเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้นอีก นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่างและคณะช่าง ได้ทำการสำรวจและจะทำโครงการ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ เขาพระ (อ่าง 2) (สันดินกลางอ่าง)บ้านหนองไผ่ หมู่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว มีความกว้าง 53.50 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 4 เมตร คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ สามารถกักเก็บน้ำได้อีก 128,000 ลูกบาศก์เมตร ประชาชน ตำบลวังบ่อ ประชาชน ตำบลหนองบัว และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวมีน้ำดื่มน้ำใช้ตลอดปี เพราะอ่างนี้จะรับน้ำที่หลากมาในฤดูฝนเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น และจะทำท่อเพื่อเชื่อมต่อ จากอ่างเขาพระ อ่าง 2 ไปยังอ่างเก็บน้ำอื่นๆอีก

จุดที่ 3. คณะของนายกอบจ. เดินทางไปที่อ่างเก็บน้ำเขาพระอ่าง 1 บ้านเขาพระหมู่ 12 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว อ่างนี้มีพื้นที่กว่า 100 ไร่ แต่น้ำในอ่าง มีอยู่ไม่มากนัก สภาพอ่างตื้นเขิน มีต้นไม้ขึ้นในอ่าง จึงจำเป็นจะต้องขุดลอก จากการสำรวจของกองช่างอบจ.นครสวรรค์ พบว่าจะต้องทำการขุดลอกอ่าง แห่งนี้เพิ่มขึ้น ให้มีความกว้าง 300 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 5 เมตร คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 56 ไร่ จะสามารถกักเก็บน้ำได้ 450,000 ลูกบาศก์เมตร ประชาชน ตำบลหนองกลับ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว รวม 3,000 ครัวเรือน จะได้มีน้ำทำประปาและอุปโภค บริโภคได้ตลอดปี ซึ่งจะมีการวางท่อเชื่อมไปยังอ่างเก็บน้ำเขาพระ อ่าง 2 และอ่างคลองสมอ ที่หมู่ 4 ตำบลหนองกลับ ด้วยเพื่อถ่ายเทน้ำมากักเก็บไว้และแจกจ่ายไปในพื้นที่ดังกล่าว

จุดที่ 4. คณะของพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์เดินทางไปดูสระน้ำบ้านหนองแฟบ หมู่ 12 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว ซึ่งในสระยังมีน้ำ แต่สภาพสระค่อนข้างตื้นเขินและมีต้นไม้ขึ้นรอบสระ ทำให้สระเก็บน้ำได้น้อย ในการแก้ไขปัญหา ทางกองช่างอบจ.ได้สำรวจพื้นที่และ คำนวณถึงปริมาณน้ำ ที่จะต้องขุดลอกสระเพิ่มขึ้น ให้ประชาชน สามารถใช้น้ำได้เพียงพอ จะต้องขุดสระให้มีความกว้าง 110 เมตร ยาว 290 เมตร ลึก 3 เมตร คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ สระจะสามารถกักเก็บน้ำได้ 95,700 ลูกบาศก์เมตร ประชาชนหมู่ 12 หมู่ 3 ต.หนองกลับ จะได้มีน้ำใช้ทำประปาอย่างเพียงพอ

จุดที่ 5. คณะของพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ เดินทางไปดู สระน้ำบ้านทับลุ่ม หมู่ 5 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว เมื่อไปถึงพบว่าชาวบ้านกำลัง วางท่องูเหลือมเพื่อทำการสูบน้ำเข้าสระ โดยชาวบ้านในพื้นที่แจ้งว่าน้ำในสระมีจำนวนน้อยมากและไม่เพียงพอต่อการใช้ในการอุปโภคบริโภคจึงต้องไปสูบน้ำจากแหล่งน้ำที่ไกลออกไปอีก 1 กม. ในการแก้ไขปัญหาเมื่อคิดคำนวณการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่แล้ว ทางอบจ.จะทำการขุดลอกสระให้มีความ กว้าง 92 เมตร ยาว 145 เมตร ลึก 3 เมตร คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ สระจะกักเก็บน้ำได้ 40,000 ลูกบาศก์เมตร ชาวบ้านบ้านทับลุ่มจะได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

จุดที่ 6. คณะของพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ เดินทางไปดูสระน้ำอีกแห่งหนึ่งของบ้านทับลุ่ม หมู่ 5 ตำบลวังบ่อ ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนบ้านทับลุ่ม(เต่างับ) กรมชลประทาน สระน้ำตื้นเขินมีปริมาณน้ำอยู่น้อย ทำให้ไม่สามารถใช้น้ำ ในการอุปโภคบริโภคได้ เพราะน้ำตื้นและขุ่น จึงจำเป็นจะต้องขุดให้ลึกลงไปมากกว่าเดิม โดยสระแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 90 ไร่ จะต้องทำการขุดลอก ในพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ ให้มีความกว้าง 270 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 3 เมตร จะกักเก็บร้ำได้ 243,000 ลูกบาศก์เมตร

จากการเดินทางไปดูพื้นที่อ่างเก็บน้ำและสระน้ำทั้ง 6 แห่งของอำเภอหนองบัวพบว่า อำเภอหนองบัว จะสามารถกักเก็บน้ำได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้นในฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลาก แต่สระน้ำหรืออ่างเก็บน้ำทุกแห่ง สามารถเชื่อมโยงต่อกันได้ ทางอบจ.จึงจะทำการวางท่อเพื่อเชื่อมต่อทุกอ่างน้ำให้ถึงกัน โดยอ่างน้ำใดที่มีน้ำเต็มก็จะถ่ายเทลงไปยังอ่างอื่นๆ เพื่อกักเก็บไว้ใช้ และอ่างได้ขาดน้ำก็จะส่งผ่านน้ำไปตามท่อ ซึ่งงบประมาณในการขุดลอกอ่างทั้งหมด คิดเป็นเงินกว่า 30 ล้านบาท ส่วนงบประมาณในการวางท่อ จะต้องมาคิดคำนวณระยะทางและกำหนดงบประมาณในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่ง
////

Related posts