#สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลลานนา จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงแรมสิบแสน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 … ณ โรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ ประจำปี 2564 “Healthy Thailand ผู้ประกันตน สุขภาพดี ตามฐานวิถีชีวิตใหม่”
ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทาง โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ นำโดยนางสาวจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ นำทีมพยาบาลวิชาชีพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
แก่ผู้ประกันตนตามสิทธิ์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

มีการบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องโรคเรื้อรัง และทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นการตรวจสุขภาพ ป้องกันโรค การให้ความรู้ในการป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคเนื่องจากการทำงาน และโรคไม่เนื่องจากการทำงาน การปรับสภาพแวดล้อม และสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ รวมทั้งมีการสอนการออกกำลังกาย เพื่อช่วยในการลดพุง ลดโรค โดยมีนางภัณฑิรา ตาสา พยาบาลอาชีวอนามัย โรงพยาบาลลานนา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกันตน มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พร้อมกันนี้ ยังได้มอบป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ “ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก ร่วมแรงร่วมใจป้องกันโควิด-19” ในเรื่องของการปฏิบัติตัวป้องกันโรคโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่โรงแรมสิบแสน เพื่อใช้ติดเตือนใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการตามจุดบริการต่างๆอีกด้วย

นอกจากนี้กิจกรรมในงาน นางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานประกันสังคม เชียงใหม่ ได้นำทีมงานจากสำนักงานประกันสังคมฯ
โดยมีนางมยุเรศ คนหมั่น เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรมาให้ความรู้ด้านประกันสังคม สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ประกันตน ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การใช้สิทธิการตรวจสุขภาพ การใช้สิทธิด้านทันตกรรม 900 บาทต่อคนต่อปี การประชาสัมพันธ์มาตรา 39 , 40
ให้ผู้ประกันตนแนะนำคนในครอบครัวสมัคร เพื่อได้รับสิทธิคุ้มครองจากทางสำนักงานประกันสังคม รวมถึงขอเชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่าน ให้มาใช้สิทธิ์ของท่าน
โดยสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามโปรแกรม ของสำนักงานประกันสังคม และทำฟันตามสิทธิ์ปีละ 900 บาท ต่อคน ต่อปี ได้ในสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ได้ทุกแห่งในประเทศไทย

/// พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Related posts