#นายก อบจ.ดูแผนที่น้ำ เตรียมจัดทำสระ ลอกคลองแก้แล้งไพศาลี ท่าตะโก ระดมหาเครื่องจักรกล รถบรรทุกดิน รถน้ำ พร้อมสนับสนุนการทำงาน

เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ ที่ห้องประชุมบัวหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ จัดประชุมคณะทำงานแผนบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย นายมานพ บุญผสม รองนายก อบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอยที่ปรึกษานายก อบจ.นครสวรรค์ นางสาวแก้วตา มะระยงค์ เลขานายก อบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์ุงิ้ว เลขานายก อบจ. นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. นายพิสิษฐ์ สุวรรณศรีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ในการประชุม พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ได้พูดถึงแหล่งน้ำที่จะต้องได้รับการขุดลอก รวมทั้งมีการขุดสระเพิ่มเติมอีก 5 แห่ง ในพื้นที่ตำบลวังน้ำลัดอำเภอไพศาลีจำนวน 2 สระ ในพื้นที่ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก 1 สระ และในพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัยอีก 2สระ

ในส่วนของลำคลองที่ต้องขุดลอก ประกอบด้วย คลองห้วยใหญ่ ที่ตำบลตะคร้อ คลองห้วยใหญ่ที่ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี คลองบ้านกระเบื้อง อำเภอเก้าเลี้ยว คลองหวายน้ำ ตำบลบางตาหงายอำเภอบรรพตพิสัย ซึ่งคลองเหล่านี้หากได้รับการขุดลอก จะทำให้สามารถกักเก็บน้ำได้ในช่วงฤดูน้ำหลาก และจะมีการทำประตูน้ำ กั้นน้ำกักเก็บไว้ใช้ทำการเกษตร

ในส่วนของคลองบ้านกระเบื้อง คลองหวายน้ำ เมื่อได้รับการขุดลอกน้ำจากแม่น้ำปิงจะไหลผ่านและส่งต่อไปยังคลอง 5R ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยวตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสงและสามารถไหลผ่านไปถึงฝายตาดำ ฝายยายย้อยและถึงปากคลองเกรียงไกรที่จะไหลลงสู่บึงบอระเพ็ดต่อไป

อีกส่วนหนึ่งที่ทางอบจ.นครสวรรค์ จะต้องมีการ บริหารจัดการเพื่อให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน คือเครื่องจักรกล รถบรรทุกดิน รถน้ำ ทั้งนี้เนื่องจากในสภาพปัจจุบัน อบจ.นครสวรรค์ ได้รับการร้องเรียนและขอความช่วยเหลือเข้ามาจำนวนมากในเรื่องของแหล่งน้ำ การขุดลอกคลองและการบริการส่งน้ำดื่มน้ำใช้ โดยปริมาณรถบรรทุกดินและรถน้ำมีจำนวนจำกัดทาง อบจ.จะต้องมีการจัดซื้อเพิ่มเติม เพื่อให้ได้สัดส่วนและเหมาะสมกับการทำงานในพื้นที่ เพราะหากมีรถดินไม่เพียงพอก็ไม่สามารถที่จะขนถ่ายดินจากคลองหรือสระที่ขุดขึ้น เพื่อนำไปทิ้งได้ทันเวลาและรถน้ำ ซึ่งในขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ขาดน้ำดื่มน้ำใช้จำนวนมาก ทำให้ปริมาณรถน้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการวิ่งให้บริการส่งน้ำแก่ประชาชนทุกพื้นที่ จึงจะต้องมีการจัดแผนที่จะซื้อรถดินและรถน้ำเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการใช้งานต่อไป
////

Related posts