#โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมี พลตรีสุวิทย์ แม้นเหมือน เป็นประธาน ซึ่งได้ประขุมตามวาระ โดยมีการพิจารณาเห็นขอบตามที่โรงเรียนได้นำเสนอ และรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ทั้งนี้คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นและยังให้ข้อเสนอในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างหลากหลายทั้งด้านวิชาการ ด้านกีฬา ศิลปศึกษา และด้านความสามารถพิเศษ โดยเฉพาะด้านกีฬา ศิลปและดนตรี นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้คุณครูและนักเรียนตระหนักถึงความภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นที่รักย่ิงของปวงชนชาวไทย ตลอดจนการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ให้สมกับเป็นโรงเรียนของพ่อหลวงอย่างแท้จริง เพราะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ จะมีเพียง 5 แห่งและตั้งอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศเท่านั้น ส่วนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ตั้งอยูในภาคกลาง
สำหรับคณะกรรมการสถานจะมี
พลตรีสุวิทย์ แม้นเหมือน เป็นประธาน ประกอบด้วยกรรมการอีก 14 คน ได้แก่ 1.พ.ต.อ.เกษม อินทรพยุง 2.นางจินตนา เสรีภาพ 3.ว่าที่ร้อยตรี ประทีป อนันต์นาวี 4.นางจันทรัศน์ เดชาพิชัยวัฒน์ 5.นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ 6.นางพิมลพรรณทาจวง 7.นายสุวัฒน์ แจ้งจิต
8.นายบรรจง เลือดทหาร 9.นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ 10.นายสุรเชษฐ์ บุรมณ์
11.นายพิชัย เจ๊กจันทึก 12.นางเฉลา ผกาแก้ว 13.พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ 14.นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นกรรมและเลขานุการ

Related posts