#ประชุมทางน้ำ 4 อำเภอ นายกฯอบจ. นวปรึกษาชลประทาน กองช่าง ดูทางน้ำ ลาดยาว แม่วงก์ ชุมตาบง แม่เปิน หาทางแก้ระยะยาว ทำทางน้ำ หาพื้นที่ทำสระ ถ่ายเท กักเก็บ

เมื่อเวลา 14:00 น วันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ ที่ห้องประชุมบัวหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ จัดประชุม ดูทางน้ำในเขตพื้นที่อำเภอลาดยาว อำเภอแม่วงก์ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาว โดยร่วมปรึกษากับชลประทานและกองช่าง อบจ.นครสวรรค์

สำหรับผู้เข้าประชุมประกอบด้วยนายวีระ ด่านสกุลเจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานนครสวรรค์ นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.นครสวรรค์ นายพิสิษฐ์ สุวรรณศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานายก อบจ. นางสาวชุติมา เสรีรัฐ สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอลาดยาว

สืบเนื่องจากภัยแล้งในเขตพื้นที่ 4 อำเภอที่มีต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลานานหลายปี และจากการเข้าพื้นที่ไปสำรวจของคณะพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ พบว่าแหล่งน้ำที่สำคัญ ในเขตพื้นที่ 4 อำเภอประกอบไปด้วยน้ำจากคลองแม่วงก์ซึ่งรับจากเขาแม่กระทู้จะมีน้ำได้ใช้ตลอดปี กับน้ำที่อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ซึ่งรับน้ำจากจังหวัดอุทัยธานี แต่จะมีปริมาณน้ำจำกัดไม่สามารถใช้ได้ตลอดปี

ในด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำแล้งในระยะยาว น้ำที่อ่างเก็บน้ำคลองโพธ์ ไม่สามารถบริหารจัดการใช้ได้ เนื่องจากปริมาณน้ำมีจำนวนจำกัดเพียง 86 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น แต่น้ำจากคลองแม่วงก์ที่รับน้ำจากเขาแม่กระทู้ จะมีปริมาณน้ำใช้ได้ตลอดปี เมื่อมาถึงที่ตำบลเขาชนกันน้ำจะถูกแยกออกเป็น 2 สายสายหนึ่ง ไหลไปตามคลองม่วง จะผ่านต่อไปยังบึงหล่ม ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาวและส่งต่อไปยังอำเภอบรรพตพิสัย ที่ไหลต่อไปยังคลองท่าขนมจีน คลองวังไผ่และไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา น้ำอีกทางหนึ่งจะแยกไหลไปเป็นคลองวังม้า น้ำจะถูกส่งต่อไปยังตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว และไหลไปยังเขื่อนวังร่มเกล้า จังหวัดอุทัยธานี

จากการดู แผนที่ทางน้ำพบว่าน้ำจากคลองแม่วงก์ มีเส้นทางส่วนหนึ่งไหบผ่านเข้าไปยังเขตจังหวัดกำแพงเพชร บริเวณตำบลปางมะค่า ซึ่งทางจังหวัดกำแพงเพชรได้ทำสระเก็บน้ำไว้จำนวนมากทำให้น้ำที่จะส่งต่อไปยังบึงหล่ม ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาวมีปริมาณน้อยลง ในส่วนของการแก้ไขปัญหาน้ำ จากคลองแม่วงก์ ซึ่งจะมีทางน้ำไหลผ่านไปถึงสระน้ำเก่าหลังอำเภอแม่วงก์ ทางน้ำมีระยะทางยาว 14 กิโลเมตร ทาง อบจ.นครสวรรค์มีแผนที่จะขุดลอกและขยายทางน้ำให้กว้างขึ้น ทำฝายน่ำล้น ประตูน้ำ รวมทั้งจัดหาพื้นที่ เพื่อทำสระกักเก็บน้ำระหว่างทางให้มากที่สุดก่อนที่น้ำจะไหลไปยังตำบลปางมะค่าจังหวัดกำแพงเพชร

ในด้านการดำเนินการ ขุดลอกทางน้ำและหาแหล่งทำสระเก็บน้ำของคลองแม่วงก์ในระยะทาง 14 กิโลเมตรนั้น พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางสาวชุติมา เสรีรัฐ สมาชิกสภาอบจ. เขตอำเภอลาดยาวไปทำงานร่วมกันกับสมาชิกสภา อบจ. ในพื้นที่เพื่อประสานงานกับ อบต.และประชาชนในพื้นที่ เพื่อที่จะจัดช่วยกันจัดหาที่ดินทำสระกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด ประชาชนในพื้นที่จะได้มีน้ำใช้ทำการเกษตรในระยะยาว เพราะหากไม่มีสระเก็บน้ำ น้ำจากคลองแม่วงก์ ก็จะถูกกักเก็บไว้ที่ ต. ปางมะค่า และมีเหลือน้อยไม่พอใช้ในการทำเกษตรในพื้นที่ได้ตลอดปี

ทางด้านน้ำที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ในช่วงฤดูน้ำหลากจะกักเก็บน้ำได้สูงสุด 86 ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำที่เหลือจากอ่างคลองโพธิ์จะไหลล้นออกผ่านประตูน้ำไปยังคลองน้ำขุ่น คลองช้างแทง คลองร่องแขยง ทาง อบจ.มีโครงการที่จะต้องทำการขุดลอกคลอง 3 คลองและทำทางเชื่อมเพื่อที่จะสามารถกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด อีกวิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ที่บริเวณพื้นที่เขาชนกัน จะมีการทำเขื่อนกั้นน้ำที่เขื่อนเขาชนชนกัน กำหนดจะสร้างแล้วเสร็จในปี 2566 ซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วจะสามารถกักเก็บน้ำได้ 14 ล้านลูกบาศก์เมตรน้ำส่วนหนึ่งก็จะถูกส่งต่อไปยังคลองม่วงคลองวังม้า แต่ปริมาณน้ำที่เขื่อนเขาชนกันก็จะยังมีไม่มากพอที่จะใช้ทำการเกษตรได้ตลอดปี
/////

 

 

Related posts