#โรงเรียนนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างทั่วไป คนขับรถ อายุ 25 ไม่เกิน 58 รับสมัคร 19 กุมภา-4 มีนา สอบ 12 มีนา

นางสาวจงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนนครสวรรค์มีความประสงค์จะรับสมัคร ลูกจ้างทั่วไปและคนขับรถ รวม 2 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้คือ
ตำแหน่งที่ 1 นักการภารโรงทั่วไป 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 9,450 บาท มีคุณสมบัติดังนี้คือ เพศชายหรือหญิง มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อายุ 25 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 58 ปี จบการศึกษาภาคบังคับ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยต้องโทษจำคุก มีความรู้มีความชำนาญงานและมีประสบการณ์ในการทำงาน ตำแหน่งที่ 2 คนขับรถ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 11,950 บาท มีคุณสมบัติดังนี้คือ เพศชาย เชื้อชาติไทยสัญชาติไทย อายุ 25 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 58 ปี จบการศึกษาภาคบังคับ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยต้องโทษจำคุก มีความรู้ความชำนาญงานและประสบการณ์ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทั่วไป และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

การรับสมัครรับสมัครระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์-วันที่ 4 มีนาคม 2564 สมัครำด้ที่กลุ่มบริหารงบประมาณสินทรัพย์และบุคคลโรงเรียนนครสวรรค์ ในเวลาราชการ

เอกสารประกอบการรับสมัครประกอบด้วย ใบรับรองแพทย์ ใบรับรองวุฒิการศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด ใบรับรองการทำงานหรือประสบการณ์

จะทำการทดสอบในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่กลุ่มบริหารทั่วไปชั้น 1 อาคาร 2 ผู้ใดมีความสนใจสามารถดูรายละเอียดได้จากประกาศของโรงเรียนนครสวรรค์
////

Related posts