#ทปษ.รมว.ทส. ยุทธพลเปิดอบรม เครือข่ายป้องกันไฟป่า ย้ำ! ความร่วมมือของประชาชนสำคัญที่สุด

18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ เป็นประธานเปิดการอบรม เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง โดยมี นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กล่าวรายงาน

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน มีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีการดำเนินการในรูปแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมป่าไม้ จึงได้จัดสรรงบประมาณ เป็นเงินอุดหนุนให้กับเครือข่ายราษฎร  ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จำนวนเครือข่ายละ 50,000 บาท เพื่อเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายฯ ให้สามารถดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ ฝึกอบรมอาสาสมัครควบคุมไฟป่า ให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำการลาดตระเวน และสนธิกำลังในการควบคุมไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเป็นนโยบายหลักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปะอาชา ที่ให้การดำเนินงานเป็นไปในรูปแบบ ทส. ยกกำลัง 2 บวก 4 ได้เน้นย้ำการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยในวันนี้เป็นการอบรมให้กับเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 8 เครือข่าย รวมทั้งสิ้น 80 คน ได้แก่

1.เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าบ้านอ่างศิลา
2.เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าบ้านหนองไผ่
3.เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าบ้านหนองหญ้าปล้อง
4.เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าบ้านจะโปรง
5.เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าบ้านสะแกงาม
6.เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าบ้านหนองรี
7.เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าบ้านพุบอน
8.เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าบ้านท่าตะคร้อเหนือ

ดร.ยุทธพล กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ได้กำหนดมาตรการ วิธีการดำเนินการในรูปแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งในการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพนั้น หน่วยงานของรัฐเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย ที่สำคัญที่สุดต้องได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาชน ที่เป็นเครือข่ายฯ ของคนในพื้นที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถ ที่จะสามารถเข้ามาช่วยปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างดีที่สุด

Related posts