#นายกนำทีมเข้าวังน้ำลัด ไพศาลี ดูฝายน้ำล้นแก้มลิงท่าลอบ คลองลำห้วยใหญ่ อ่างห้วยใหญ่ อ่างตามุด ฝายดิน ช่วยชาวบ้าน 5 ตำบล 3 อำเภอ ยาวกว่า 50 กม.

ดูฝาย ลอกคลอง วังน้ำลัด

เมื่อเวลา 14:00 น วันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนายมานพ บุญผสม รองนายก อบจ. พลตำรวจตรีวิทูร คลังพลอย ที่ปรึกษานายก อบจ. นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภา อบจ. นายวสันต์ เสียงเรืองแสง เลขานุการสภา อบจ.และนายนิมิตร ยืนยงผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.นครสวรรค์ เดินทางเข้าไปที่ โรงเรียนวัดเขาดิน หมู่ 2 ตำบลวังน้ำลัดอำเภอไพศาลี โดยมีนายภราดร อุดมการเกษตร นายยสดา นิ่มมา สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอไพศาลี นายประยงค์ มาลัย นายก อบต.วังน้ำลัด นายวิรัตน์แดงสูงเนิน กำนันตำบลวังน้ำลัด นายถนอม ช่วยงานปราชญ์ชาวบ้านอำเภอไพศาลี ร่วมให้การต้อนรับ
โดยในการเดินทางเข้าพื้นที่ในครั้งนี้นั้น เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านตำบลวังน้ำลัด ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี ขอความช่วยเหลือให้ช่วยดำเนินการ ขุดลอกฝายน้ำล้นแก้มลิงท่าลอบ หมู่ 2 ตำบลวังน้ำลัด และคลองลำห้วยใหญ่ ที่มีความยาวกว่า 53 กิโลเมตร ซึ่งคลองลำห้วยใหญ่จะผ่านพื้นที่ หลายสิบหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวังน้ำลัด ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัวและลำคลองนี้ยังส่งน้ำไปถึงตำบลดอนคา ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก สุดท้ายน้ำจะไหลไปลงบึงบอระเพ็ด

ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ได้มอบหมายให้นายมานพ บุญผสม รองนายก อบจ.นายนิมิตร ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่างอบจ.นครสวรรค์ จัดส่งช่างเข้ามาสำรวจพื้นที่ฝายน้ำล้นแก้มลิงท่าลอบ หมู่ 2 ตำบลวังน้ำลัด ซึ่งมีพื้นที่กว่า 46 ไร่ เพื่อที่จะคำนวณงบประมาณและการขุดลอกว่ากว้าง ยาว ลึกเท่าไหร่ รวมถึงที่ทิ้งดินที่ขุดขึ้นมาจากฝายน้ำล้นแก้มลิงท่าลอบ

ในส่วนของ คลองลำห้วยใหญ่ ที่มีความยาวกว่า 53 กิโลเมตร ยาวคดเคี้ยวผ่านหลายหมู่บ้าน หลายตำบล รวมทั้งมีฝายหลายแห่งซึ่งเป็นฝายดินที่ทางชาวบ้านได้ทำไว้ ประกอบด้วย ฝายตาเนียน ฝายตาพัก ฝายกำนันสมศักดิ์ ฝายตาจ๊อด ฝายตาบินและฝายตามุด เพื่อปรับเปลี่ยนให้เป็นฝายคอนกรีตมีประตูน้ำ ซึ่งสภาพของคลองลำห้วยใหญ่เป็นลำคลองที่มีความกว้าง ความยาวและความลึกสามารถที่จะกักเก็บน้ำได้เป็นจำนวนมาก

สำหรับน้ำในพื้นที่ตำบลวังน้ำลัด ตำบลนาขอม ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว เป็นน้ำที่ไหลหลากมาจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในหน้าน้ำจะมีน้ำไหลหลากมาเป็นจำนวนมาก ทำให้พื้นที่หลายตำบลดังกล่าวถูกน้ำท่วม แต่เมื่อหมดฤดูน้ำหลากก็จะมีน้ำขังอยู่ในคลองลำห้วยใหญ่ ที่สามารถใช้ได้ในการทำการเกษตรและทำน้ำประปา แต่อยู่ได้ไม่นานนักน้ำก็เหือดแห้งหมด

สำหรับพื้นที่ทำการเกษตรในหลายตำบลดังกล่าวมีพื้นที่หลายหมื่นไร่ จำเป็นต้องใช้น้ำในปริมาณมากมาก หากมีการขุดลอกคลอง ทำฝายน้ำล้นแก้มลิงท่าลอบ ก็จะสามารถเก็บน้ำได้เป็นจำนวนมากขึ้น และน้ำส่วนหนึ่งก็จะถูกเก็บไว้ในลำคลองลำห้วยใหญ่ที่มีความกว้าง ความยาว ความลึกมาก จะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวมีน้ำดื่ม น้ำใช้ทำการเกษตรตลอดปี

สำหรับอ่างห้วยใหญ่มีพื้นที่ 12 ไร่ และมีลำคลองเชื่อมต่อไปยังตำบลนาขอมและสามารถส่งน้ำต่อไปยังตำบลไพศาลี ที่มีอ่างตามุด อ่างนี้มีพื้นที่ 30 ไร่ จะกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อทำประปาและทำการเกษตรได้ หากมีการขุดอ่างห้วยใหญ่เต็มพื้นที่ 12 ไร่และพื้นที่อ่างตามุดอีก 30 ไร่ โดยในการดำเนินการทาง อบจ.จะต้องมีการสำรวจพื้นที่ อ่างห้วยใหญ่และอ่างตามุด ว่าเป็นพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ของส่วนราชการ ซึ่งจะต้องทำการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบก่อนดำเนินการ และในส่วนของคลองลำห้วยใหญ่ หากมีการขุดลอกและขยาย ถ้าต้องผ่านพื้นที่นาของชาวบ้าน ก็ต้องมีการทำหนังสือยินยอมเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบต่อไป
นอกจากนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ ยังได้ให้คำแนะนำว่า ในการบริหารจัดการน้ำในฝายน้ำล้นแก้มลิงท่าลอบ คลองลำห้วยใหญ่ อ่างห้วยใหญ่ อ่างตามุด ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้จัดสรรน้ำแย่งกันใช้น้ำได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน จะเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องแย่งน้ำกันใช้ หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ทุกคนจะมีน้ำใช้อย่างพอเพียงและเป็นธรรมตลอดไป
////

 

Related posts