#“สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 โดยมี นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม ซึ่งคณะทำงานประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ ชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดพิจิตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน และโรงเรียนในพื้นที่เขต 3 นครสวรรค์

เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การทำงานด้านการสื่อสารสาธารณะในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร เครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานสื่อสารในเขต 3 รวมถึงประชาสัมพันธ์นโยบาย “โรคมะเร็ง” ไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม และเปลี่ยนหน่วยบริการใช้สิทธิได้ทันที และนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ให้ทางคณะทำงานได้รับทราบ
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุม ได้ร่วมกันวางแผนการทำงานขับเคลื่อนงานสื่อสารสาธารณะ ในปีงบประมาณ 2564 โดยมีการกำหนดแผนการทำงาน แนวทางและวิธีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ และเข้าถึงสิทธิบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ประชาสัมพันธ์ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ รายงาน

Related posts