#กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับ บริษัท ซีพี – เมจิ จากัด ลงนามความร่วมมือ ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรฯ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสามหลั่น

รมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ บริษัท ซีพี – เมจิ จากัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Mem0randum of Understanding : MOU)โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติสามหลั่น เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการดาเนินงาน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ระหว่าง 2 หน่วยงาน โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพี – เมจิ จากัด เป็นผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพฯ โดยมีนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี นายนิธิ อาจสมรรถนายวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล ที่ปรึกษาบริษัท ซีพี – เมจิ จากัด และ นางสาวชาลินี พูนลาภมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทซีพี – เมจิ จากัด ร่วมลงนามเป็นพยานบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือฯ ครั้งนี้ด้วย
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานฯ มีพันธกิจ สาคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการป้องกันรักษาพื้นที่ป่าที่มีความสมบูรณ์ให้คงอยู่ และการฟื้นฟูสภาพป่าที่มีความเสื่อมโทรม ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ เสริมสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่ออานวยประโยชน์ให้กับประชาชนสังคม และประเทศชาติ ในด้านการเป็นพื้นที่ต้นน้าลาธาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ สัตว์ป่า เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสาหรับประชาชน และเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน เพื่อร่วมลดปัญหาภาวะโลกร้อน ที่ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ เพียงหน่วยงานเดียว มิอาจดาเนินการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยลาพังได้ จาเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดเป็นภาคีเครือข่าย ดังเช่น ความร่วมมือของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และบริษัท ซีพี-เมจิ จากัด ในวันนี้ขอขอบคุณ บริษัท ซีพี-เมจิ จากัด ที่ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการร่วมฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมสร้างผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ โดยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมสวัสดิการให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ อันจะเป็น การสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ปฏิบัติงานป้องกันดูแลรักษา พื้นที่ป่าด้วยความทุ่มเทและเสียสละ การลงนามความร่วมมือตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้าตกสามหลั่นในวันนี้ จะเป็นอีกจุดหนึ่งของการเริ่มต้นอันทรงคุณค่า เพื่อนาไปสู่ ความสาเร็จ ในการดูแลรักษาผืนป่าของประเทศร่วมกัน เพื่ออานวยประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน สืบไป
นางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพี – เมจิ จากัด จากัด กล่าวว่า เครือซีพี มีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และมีปณิธานในการบรรเทาผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก ที่ส่งผลต่อการดารงชีวิตของประชาชนโดยรวม เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาโลก ร้อน และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก เครือซีพี จึงมีเป้าหมายในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของ ปัญหาดังกล่าวให้เป็นศูนย์ ซึ่งภายในปี 2573บริษัท ซีพี – เมจิ จากัด ได้มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจโดยการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ควบคู่ไปกับการปลูกต้นไม้เพิ่มจานวนพื้นที่สีเขียว พลิกฟื้นผืนป่าที่เสื่อมโทรม ให้กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับชุมชน และบรรเทาภาวะโลกร้อน พร้อมกับ เดินหน้าสร้างเครือข่ายชุมชน ร่วมกันคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติอย่างยั่งยืนซีพี –เมจิ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือ ครั้งนี้จะประสบความสาเร็จและทาให้ประเทศชาติของเรามีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ควบคู่ไปกับการมีสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืนต่อไป

สาหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีกาหนดระยะเวลา 3 ปีโดยทางบริษัท ซีพี – เมจิ จากัด จะร่วม ดาเนินการทาการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในท้องที่บ้านบุใหญ่หมู่ 10 ตาบลห้วยแห้งอาเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีจานวน 50 ไร่ ร่วมดาเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าแบบบูรณาการด้วยการสร้างฝายผสมผสานจานวน 10 แห่ง พร้อมการจัดทาแนวกัน ไฟการสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่าและการสร้างเครือข่ายชุมชนพร้อมทั้งสนับสนุนกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
อุทยานแห่งชาติสามหลั่นมีพื้นที่ 27,856 ไร่ ตง้ั อยู่ในพื้นที่อาเภอแก่งคอยอาเภอหนองแคอาเภอวิหารแดงและ อาเภอเมืองสระบุรีสภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบชื้นมีพรรณไม้เด่นที่เป็นพืชหายากและพืชชั้นเดียว อาทิก้ามกุ้ง สยาม เข้าพรรษา ฯลฯ ชั้นคุณภาพลุ่มน้าบริเวณอุทยานแห่งชาติน้าตกสามหลั่นส่วนใหญ่ประกอบด้วยชั้นคุณภาพลุ่มน้าที่ 1A คิด อุทยานแห่งชาติน้าตกสามหลั่นเป็นต้นน้าของแม่น้าป่าสักและแม่น้านครนายกมีลาน้าสั้นๆกระจายอยู่ทั่วบริเวณ เป็นลาน้าที่มีน้าไหลผ่านในช่วงฤดูแล้งเป็นลาน้าที่เป็นต้นน้าของน้าตกสามหลั่นน้าตกโตนรากทรายน้าตก ภูหินดาดและน้าตกเกือกม้าซึ่งไหลลงสู่อ่างเก็บน้าเขารวกและอ่างเก็บน้าซับปลากั้งรวมทั้งลาน้าห้วยทราย ซึ่งเป็นต้นน้า ของน้าตกนางโจรและไหลลงสู่หนองแซงและไหลลงสู่แม่น้าป่าสักในที่สุด ด้วยเหตุนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช และบริษัท ซีพี – เมจิ จากัด จึงได้เลือกอุทยานฯ น้าตกสามหลั่น เป็นพื้นที่ในการดาเนินความร่วมมือฯ ครั้งนี้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ข่าวแจกลาดับที่ ………..43……..วันที่……17..กุมภาพันธ.์ .2564……………….

Related posts