#ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเข้าพบนายก เสนอแนะกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นำนักเรียนเข้าศึกษาได้

เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะรองนายก อบจ.ให้การต้อนรับนางพัชรินทร์ บัวสนิท ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ และนายรักษก อภิวงศ์คำ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ โดยนางพัชรินทร์มาร่วมแสดงความยินดีกับพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์และได้กล่าวถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนที่มีความสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ สามารถเข้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้

โดยทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์จะเน้นในส่วนของนักเรียนทั้งในระบบและนอกระบบหรือนักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ โดยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ มีท้องฟ้าจำลอง มีการส่งเสริมกิจกรรมการทำ Science Show กิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์หรือการจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เพื่อพัฒนาให้นักเรียนและประชาชนที่สนใจ มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางและทันสมัย ทันเหตุการณ์ โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ที่รับผิดชอบนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ซึ่งทางโรงเรียนสามารถนำนักเรียนเข้าไปศึกษาหาความรู้หรือเชิญวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์มาให้ความรู้เป็นกรณีพิเศษแก่นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์ได้
////

Related posts