#สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ประชุมบอร์ด 2 คณะ ขับเคลื่อนการบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพ เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดแก่ประชาชน

สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ประชุมบอร์ด 2 คณะ ขับเคลื่อนการบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพ เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดแก่ประชาชน
บอร์ด 2 คณะ ขับเคลื่อนของ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ เคาะ 3 มาตรการขับเคลื่อนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับเขตพื้นที่ของคณะอนุกรรมการระดับเขตพื้นที่ (อปสข. กับ อคม.) มุ่งแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 3 นครสวรรค์ โดย นพ.วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการพร้อมผู้บริหารอีก 3 ท่าน ได้จัดเวทีประชุมพิจารณาแผนขับเคลื่อนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับเขตพื้นที่ ของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) ซึ่งเป็นบอร์ดหลักด้านการพิจารณางบประมาณ

มี รศ.(พิเศษ)ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ เป็นประธาน ร่วมกับ คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข(อคม.) ทำหน้าที่ควบคุมกำกับด้านคุณภาพบริการ มี นพ.ชาญชัย พิณเมืองงาม เป็นประธาน รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่าง ๆ อาทิ นพ.สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 3 , นายแพทย์สาธารณสุขขจังหวัด , ผู้อำนวยการโรงพยาบาล , ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาชนในเขตพื้นที่ประมาณ 60 คนร่วมพิจารณาแผนขับเคลื่อนฯจำนวน 3 เรื่องที่มีการประชุมวิเคราะห์ปัญหาและจัดทำร่างแผนขับเคลื่อนร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาแล้วรวม ๗ ครั้ง แผนขับเคลื่อน ประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ 1) งานสุขภาพแม่และเด็ก เป้าหมาย ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย และ พัฒนาการเด็กที่สมวัย เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ ,การดูแลขณะตั้งครรภ์ ,การคลอดเน้นหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว ส่วนเด็กเล็กเน้นในเรื่องพัฒนาการและการสร้างทักษะชีวิตให้แก่ผู้พ่อแม่ผู้ปกครอง และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย(สพด.2) งานโรคไม่ติดต่อ กลุ่มเป้าหมายคือโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เน้นการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตั้งแต่วัยเด็กรวมถึงการดูแลรักษาเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน 3) งานวัณโรค มุ่งเน้นการค้นหากลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างครอบคลุมเพื่อลดการติดเชื้อในกลุ่มประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ทั้ง 3 มาตรการมุ่งเน้นการสร้างเสริมความรอบรู้ (Health Literacy) ของประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น / ชุมชน / โรงเรียน / อสม./ ครอบครัว และ เชื่อมโยงกับภาคียุทธศาสตร์อื่นๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ,กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เป็นต้น โดยที่ทั้ง 2 คณะ จะมีการวางแผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมในระยะ 3-5 ปี และ การกำกับติดตามในพื้นที่ร่วมกันต่อไป
Cr:ทีมเลขานุการ สปสช.เขต 3 นว.

Related posts