#ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีเนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

เมื่อ14 กุมภาพันธ์นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธี โดยมีการคัดกรองผู้ร่วมงาน ให้สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้รับความเมตตาจากพระราชพุฒิเมธี เจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นประธานในพิธีได้ประกอบพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำกล่าวสัตย์ปฏิณาณตน ผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงมาร์ชราชภัฏนครสวรรค์ จากนั้นร่วมชมนิทรรศการชุด “14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม ราชภัฏ”

ย้อนไปเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วิทยาลัยครูทั่วประเทศ ขยายขอบเขตการจัดการศึกษา ซึ่งแต่เดิมมีลักษณะเป็นวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาให้กว้างขวางขึ้น กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ จึงนำความกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการขอพระราชทานนาม วิทยาลัยครูใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคล และเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ ซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยครูทุกแห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” และได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2535 ให้ยกสถานภาพวิทยาลัยครูทั่วประเทศขึ้นเป็น “สถาบันราชภัฏ” แล้วต่อด้วยชื่อจังหวัด วิทยาลัยครูนครสวรรค์ จึงมีชื่อใหม่เป็น “สถาบันราชภัฏนครสวรรค์” ต่อมาจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” จนถึงปัจจุบัน

คำว่า “ราชภัฏ” หมายถึง “คนของพระราชา” มีความหมายแที่ลึกซึ้งมาก เปรียบเสมือนว่า สถาบันราชภัฏ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศ ได้เป็นผู้ทำงานถวาย เพื่อสนองพระราชกรณียกิจของพระองค์ พัฒนาประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ช่วยให้เขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกสถานที่

ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ขอเทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้า และตั้งปณิธานที่จะประพฤติ และปฏิบัติหน้าที่ เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการพัฒนาประเทศ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยสืบไป
////

Related posts