“รอบทิศ สี่แคว”

จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี
วันที่  (10 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 13.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ ห้องประชุมศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                        **************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ทำพิธีปล่อยขบวนเครื่องจักรกล ประจำ 6 ศูนย์ ออกไปปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง ตามโครงการสนับสนุนเครื่องจักรแก้ปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครสวรรค์

เวลา 09.30 น.วันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานประกอบพิธีปล่อยขบวนเครื่องจักรกล เพื่อออกไปปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือภัยแล้งตามโครงการสนับสนุนเครื่องจักรแก้ปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ได้รับเกียรติจากนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ นายยุทธนา ชมวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำที่ 3 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ศูนย์เครื่องมือกล(เขาเขียว)องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

                                                                                                                     ***********************
กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ (New Normal) “ตรุษจีนปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19”
วันที่  (10 กุมภาพันธ์ 2564) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการตรวจเยี่ยมมาตรการ “ตรุษจีนปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19” โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร-สาขานครสวรรค์
                                                                                                                            *************************

 

อบจ.เปิดประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยแรก นายกแถลงนโยบาย ตั้งคณะกรรมการ 3 คณะ สมาชิกครบองค์ประชุม 35 คน ราบรื่น เรียบร้อย

นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนายวสันต์อ่านประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องเรียกประชุมและเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2564

นายวสันต์ เลขานุการสภาได้เชิญนายณรงค์ พนมวัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ในการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2564

ในด้านการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์มีนโยบายหลักๆดังต่อไปนี้คือ
1. ด้านสังคมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2. ด้านการท่องเที่ยว พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามน่าชมและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนยกระดับการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นภายในจังหวัดสู่ระดับชาติ เริ่มต้นและยกระดับการท่องเที่ยวในเชิงการกีฬาเชิงอนุรักษ์
3. การพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรกรรม
4 ด้านคมนาคมพัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่งระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้ได้มาตรฐาน ยกระดับความปลอดภัยในการคมนาคม
5. ด้านสาธารณสุขและกีฬาส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่สำหรับการออกกำลังกายแก่ประชาชนและการแข่งขันกีฬา พัฒนานักกีฬาและสนามแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเมืองกีฬาที่ประชาชนมีสุขภาพดีรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
6. หลักการบริหาร พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

บรรยากาศการประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น สมาชิกทุกคนเข้าประชุมครบองค์ประชุมมีสมาชิกเข้าประชุมทั้งสิ้น 35 คน และปิดประชุมเมื่อเวลา 12:00 น
*******************************

รองผู้ว่าหญิงเก่ง หนึ่งเดียวเมืองสี่แคว รอบรู้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องถิ่นทุรกันดาล โดยเฉพาะปัญหาการขาดน้ำอุปโภค บริโภคและทำการเกษตรของชาวบ้าน ร่วมพิธีเปิด ปล่อยเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง ตามโครงการสนับสนุนเครื่องจักรแก้ปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครสวรรค์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

************************

อดีตนายตำรวจใหญ่ ลูกเจ้าพระยา ใช้ประสบการณ์การบริหารอย่างเชียวชาญ ร่วมแรงร่วมใจขันอาสาช่วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาเมืองสี่แควให้เจริญรุดหน้า

พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

*****************************

เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง ประสบการณ์บริหารงานกองช่าง อบจ.นครสวรรค์ อย่างช่ำชอง ได้รับความไว้วางใจจากพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ให้ดูแลพัฒนาท้องถิ่น ทุกท้องที่ตัองมีน้ำกิน น้ำใช้ ทำการเกษตร ถนนหนทางต้องไปมาสะดวก พี่น้องชาวบ้าน สบายใจครับ

นายมานพ บุญผสม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

****************************

นักกฎหมายหนุ่มใหญ่ อัศยาศัยยอด มนุษย์สัมพันธ์เยี่ยม อีกหนึ่งเพขรน้ำเอกวงการเมืองท้องถิ่น  มีความชำนาญในด้านการบริหารองค์กร รับรองการงานทุกอย่างต้องถูกต้องและเที่ยงธรรม

นายเชิดพันธุ์ มาศรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

********************************

หลังจากเกษียณอายุราชการไปแล้ว “รอวไก่” ธวัขขัย ไทยเขียว อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ยังคงทำงานให้กับราชการเป็นคณะกรรมการหลายองค์การ

อีกทั้งยังคงรับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆอยู่เนืองๆ นี่แหละคนของสังคมอย่างแท้จริง…ตลอดจนทำโครงการโคกหนองนา โมเดล ที่ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาทอีกด้วย

*************************

.ด้าน ชาตรี. ม่วงสว่าง ศึกษาธิการเขต จ.เชียงใหม่ หลังจากรับตำแหน่ง ระดับ 10 ได้ดูแลการศึกษาและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในหลายจังหวัดภาคเหนือ

ทั้งนี้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับข้าราชการในสังกัดอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึง ยอดเยี่ยมจริงๆครับ

***************************

..ประกาศมาจาก ดร.เสริม จันทร์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา ขณะนี้ยังคงเปิดรับสมัครนักศึกษาผู้ใหญ่ที่ต้องการมีวุฒิการศึกษา ป.6 ม.3 ม.6

ที่สำคัญเรียนฟรีทุกระดับ สนใจสมัครได้ในทุกวัน….

***************************

นำทีมข่าวยุคใหม่ ทั่วไทยทั่วโลก  ตระเวณติดตามการลงท้องที่ช่วยเหลือชาวบ้านทุกท้องถิ่นที่ประสบปัญหาการขาดน้ำอย่างเร่งด่วน ของพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อย่างเต็มที่  หน่วยงานจริงจังกับปัญหาประชาชน สื่อมวลชนสนับสนุนการนำเสนอข่าว อย่างเต็มที่ครับผม

นายกิตติคุณ มั่นคงดี( ฝ่ายข่าว ททบ 5 ) ผู้อำนวยการเจ้าของสถานีวิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ

*******************************

*******************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ทำพิธีปล่อยขบวนเครื่องจักรกล ประจำ 6 ศูนย์ ออกไปปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง ตามโครงการสนับสนุนเครื่องจักรแก้ปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครสวรรค์

*****************************

ท่องเที่ยวเมืองสี่แคว  แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ

****************************

**************************

ธนิศา   (พัช)    – ครูเฉลิม     กระแซะ

 

Related posts