#คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ม.ราชภัฎ นว.ประชุม ขับเคลื่อนแนวทางสนับสนุนมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 8 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการ มี นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ เป็นประธาน โดยมีวาระประชุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 1. อ.ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดี ในฐานะเลขานุการแจ้งว่าในอนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(ออกนอกระบบ) ซึ่งกรรมการได้นำเสนอความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย และหากออกนอกระบบแล้ว ทางกรรมการก็พร้อมที่สนับสนุนเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในประเด็นที่ 2 คณะกรรมการได้มีมติในการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้นำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ส่วนรายละเอียดการจัดสร้างวัตถุมงคลจะได้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดหารายได้ให้กับทางมหาวิทยาลัยในมิติต่าง ๆ อีกด้วย
สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนายอดุลย์ ศรีประทักษ์ เป็นประธานกรรมการ ส่วนคณะกรรมการประกอบด้วย นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ นายธณวัฒน์ กุศลธรรมรัตน์ ดร.ชัยพร อิทธิพานิชพงศ์ นายวิทยา ศุภศิลป์ นายวรวุฒิ ตันวิสุทธื์ พลตรีสุวิทย์ แม้นเหมือน พล.ต.ต.อรุณ แตงนารา นายออมสิน สุขภิการนนท์ ดร.สุธาสินี สุพิชญางกูร น.ส.ธนาภรณ์ จั่นแจ้ง น.ส.ตะวันแก้ว บัวบานพร้อม เป็นกรรมการ และ มี นายภาสกร วรอาจ รองอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ
////

Related posts