ทน.จัดฝึกอบรมการปฏิบัติงานและ การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ของระบบตรวจวัดและเตือนภัย โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน และพื้นที่ราบเชิงเขา

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบหมายให้นาย นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในการเปิดอบรมการปฏิบัติงานและการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ของระบบตรวจวัดและเตือนภัย โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา

กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี นายการุณย์ เปรมวุติ
ผู้อำนวยการสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมอบรวมจาก ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจการทำงานของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆของระบบตรวจวัดและเตือนภัย

Related posts