#MOU ม.ราชภัฎนครสวรรค์เชิญนายก อบจ. ทำ MOU ส่งเสริมวิชาการ ชวนเรียนตรงสายงาน เรียน ป.ตรี 2 ปี 8 เดือน เทอมละ 12,600 ปีละ 3 เทอม

เมื่อเวลา 11:00 น วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ที่ห้องประชุมบัวหลวง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะรองนายก อบจ.และที่ปรึกษานายก อบจ.ได้ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งนำคณะมาติดต่อประสานงานเรื่องการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมกันพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมมือกันจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมดำเนินดำเนินงานด้านวิชาการ และเพื่อการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ส่งเสริมนักศึกษาให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากหน่วยงาน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานในสังคมต่อไป

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ ได้แนะนำโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใช้ระยะเวลาในการเรียน 2 ปี 8 เดือน ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนละ 12,600 บาทและสามารถลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละ 21 หน่วยกิต ใน 1 ปีการศึกษาจะมีการเรียน 3 ภาคเรียนโดยในการทำความตกลงความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการนี้นั้นเพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีวุฒิน้อยสามารถเรียนเพิ่มวุฒิได้ และผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาที่ทำงาน ก็สามารถลงทะเบียนเรียนต่อได้
โดยพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ มอบหมายให้สำนักงานปลัด อบจ. ทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนในกลุ่มข้าราชการ ลูกจ้าง พร้อมทั้งทำการสำรวจรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้าง ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ที่มีความสนใจ และมีกำหนดนัดหมายที่จะลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ซึ่งจะนัดหมายในรายละเอียดต่อไป
////

Related posts