#สจป1เชียงใหม่ “รุกปฏิบัติการแก้ไขไฟป่าหมอกควัน”

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้ทีมทส.17จังหวัดภาคหนือร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันกับทุกส่วนราชการและภาคประชาชนโดยใกล้ชิด นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ จึงสั่งการให้จนท.ในพื้นที่ทุกหน่วยฯปฏิบัติการขับเคลื่อนในภารกิจนี้อย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่ 6 กพ.64 นี้หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาดอยสะเก็ตพร้อม
จนท.นปพ.ดอยสะเก็ด
จนท.นปก.ชม.9(ดอยสะเก็ด) ร่วมกับจนท.ฝ่ายปกครองนำโดยนายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอำเภอสันกำแพง ,จนท.ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟประจำศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า ที่ 1( เชียงใหม่) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและราษฎร เคลือข่ายไฟป่าทำแนวกันไฟบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ออน” ท้องที่บ้านห้วยทราย ม.8 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
การดำเนินการดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและPM2.5เชียงใหม่ ซึ่งการแก้ไขปัญหาไฟป่าเชียงใหม่ในปี2564 ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนและทุกส่วนราชร่วมมือในภารกิจนี้ตามแนวทางของผวจ.เชียงใหม่

Related posts