เลขาธิการ สปสช.รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะอนุกรรมการระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนระบบหลักประกันให้เกิดคุณภาพสูงสุด วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม สปสช.

นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการระดับเขตพื้นที่และ อคม. โดยผ่านสื่ออิเลกทรอนิคส์พร้อมด้วยรองเลขาธิการและคณะ โดยกล่าวถึงแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข บทเรียนจากการตรวจสอบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของสปสช .เขต 13 กรุงเทพมหานคร พร้อมข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหา และการยกระดับบัตรทอง รวมทั้งการดำเนินงานตามข้อเสนอของอนุกรรมการระดับเขตพื้นที่ในปรงบประมาณ 2563 ตลอดจนการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและฟังข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการระดับเขตพื้นที่
สำหรับที่มาของการประชุมในครั้งนี้ก็เนื่องมาจาก ทาง สปสช.มีการกระจายอำนาจหน้าที่ การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพให้กับ สปสช.เขต เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านสุขภาพกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และผลักดันการปฏิรูประบบสุภาพในเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของพื้นที่จึงจัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการระดับเขตพื้นที่ พบเลขาธิการ สปสช.เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

Related posts