“รอบทิศ สี่แคว”

กรมฝนหลวงฯ เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2564 เร่งช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพี่น้องประชาชน

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี 2564 พร้อมด้วย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สนามบินนครสวรรค์
โดยในช่วงเช้าได้มีการจัดพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หลังจากนั้นประธานได้ตรวจแถวชุดปฏิบัติการฝนหลวง และคล้องพวงมาลัยให้กับนักบินที่ประการจำศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภูมิภาค หลังจากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทราวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมปล่อยขบวนคาราวานเครื่องบินฝนหลวงออกปฏิบัติการทั่วประเทศ โดยมีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำ 5 ภูมิภาค จำนวน 7 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน, ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง, ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง, ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง, ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก และ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้
                                                                                                                                     **************************
จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
(1 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 13.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีการติดตามสถานการณ์ และพิจารณาแผนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยได้มีการรายงานความคืบหน้าการสุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งจากการดำเนินการ ไม่พบผู้ติดเชื้อฯ นอกจากนั้นได้มีการนำเสนอสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ซึ่งจากการลงพื้นของทีมตรวจประเมิน สถานประกอบการส่วนใหญ่ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ว่าด้วยเรื่องมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันโรคและการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 และมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด
                                                                                                                                  *************************
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์. รับมอบงาน  พร้อมประชุมชี้แจงวิธีการทำงาน โดยมุ่งเน้นให้การทำงานเป็นไปตามระเบียบและถูกต้องตามบทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด . ในส่วนของการบริหาร เป็นการใช้เงินงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนให้คุ้มค่า

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ ที่ห้องประชุม สภา อบจ.นครสวรรค์  พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ประกอบพิธีรับ-ส่งมอบงาน จากนายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัด อบจ.นครสวรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ประกอบด้วย รองปลัด อบจ. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ในสังกัด อบจ. โดยพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ รับมอบแฟ้มงาน 3 แฟ้ม และลงนามรับมอบงาน 3 ด้าน ประกอบด้วย งานบุคลากร งานงบประมาณ งานพัสดุ-ครุภัณฑ์

หลังจากนั้นเป็นการประชุมชี้แจงวิธีการทำงาน โดยมุ่งเน้นให้การทำงานเป็นไปตามระเบียบและถูกต้องตามบทบาท อำนาจหน้าที่ของ อบจ. ในส่วนของการบริหาร เป็นการใช้เงินงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนให้คุ้มค่า ให้ตรงตามความต้องการ ตามความเดือดร้อนของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งงานทุกโครงการต้องเป็นไปตามนโยบาย ตามยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินการ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติ

**************************

ดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ สร้างความสุขให้กับคนชรา  คนมหาดไทยห่วงใยผู้สูงอายุ เป็นกำลังใจให้สุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำอาหารไปเลี้ยงอาหารกลางวัน  ณ  สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรานิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564  (ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิด)

************************

นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางนพปพัชร์ วรายนต์พินิจ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคุณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ อำเภอไพศาลี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรคสาธารณสุขอำเภอไพศาลี อสม. ในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้ป้วยติดเตียง ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประจำปี 2564″

รายนายสนิท เผื่อแผ่ อายุ 57 ปี บ้านเลขที่195/8 หมู่ที่ 1 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยเหล่ากาชาดฯ มอบเงินสงเคราะห์จำนวน 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค และน้ำดื่ม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและให้กำลังใจในการเนินชีวิตต่อไป

**********************

…..ประสบความสำเร็จในชีวิตต้องยกนิ้วให้ “อาจารย์ชม” เกรียงศักดิ์. คำดี ข้าราชการบำนาญ อดีตหัวหน้าฝ่ายการเงิน สพป.อุทัยธานี เขต 2
มีบุตรสาวบุตรชาย 3 คน เรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าของบริษัทมีกิจการรุ่งเรืองร่ำรวยทุกคน อีกทั้งท่านเองยังคงช่วยเหลือการศึกษาและสังคมอย่างต่อเนื่อง นับเป็นบุคลที่น่ายกย่องชมเชยครับ…
                                                                                                                              ***********************
….ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนคนเก่งของโรงเรียนนครสวรรค์ “น้องเค็ก” เด็กหญิงปวริศา สิทธิกรณ์ นักเรียนชั้น ม.3 ที่ได้รับรางวัลสุดยอดเด็กดีแห่งปี (Best Child of TheYear 2021)
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 จากศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อการศึกษาและสังคม “รางวัลสยามนครีสโตย” เมื่อวันก่อน ทำเอาคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวดีใจและปลื้มใจยิ่งนัก..
**************************
ตลาดหนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ดร.พลกฤตหิรัณย์เศรณี ประธานชมรมคนร้หนองปลิง นาวาเอก(พิเศษ) อำนวย ปานทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาชมรมคนรักหนองปลิง นำสมาชิกชมรมฯ ประกอบด้วย ดร.กรรวี เพิ่มพูล นางสาวกนกนช. หมีทองนางสาวรุ่งทิพย์ จำเนียรการ ผอ.สมชาย สมรภูมิ พลตรีมนตรี ประภาพักตร์ พันเอก(พิเศษ) สมบูรณ์วิจารณ์ปรีชา พันเอกสุระเดช มั่นคง
ทำกิจกรรม คือการแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้กับประชาชนในตลาดหนองปลิง และตามหมู่บ้านต่าง ๆ รอบตลาด ตลอดจนประขาชนที่สัญจรไปมาในตลาด จำนวน 500 ชุด
                                                                                                                              **********************
เตรียมสละความโสดแล้วสำหรับสาวสวย “หมอปาน” สัตวแพทย์หญิงปานชนก หมีทอง ศิษย์เก่าคนเก่งโรงเรียนนครสวรรค์
หลังจากจบคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ทำเอาคุณแม่ฟ้าใส กนกนุช หมืทอง ปลื้มใจและดีใจยิ่งนัก….
                                                                                                                                          *******************************
เปิดตัวแล้ว ทีมพัฒนาบ้านเมืองขอประชาสัมพันธ์ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์และลูกทีมที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ทั้งสี่เขตเลือกตั้งครับ ทางผมและทีมงานทีมพัฒนาบ้านเมืองต้องขอโอกาสที่จะเข้ามาสานต่อโครงการเดิม ริเริ่มโครงการใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปครับ

โพสต์ด้วยตัวเอง เวลาตามที่โพสต์ อนุญาตให้แชร์ได้ ห้ามไปตัดต่อหรือเพิ่มเติมที่ทำให้ผิดกฎหมายเลือกตั้ง จิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ 1 กุมภาพันธิ์ 2564.
                                                                                                                           ***************************
                                                                                                                                     **************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์. รับมอบงาน  พร้อมประชุมชี้แจงวิธีการทำงาน

***********************

พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดฝนหลวงสู้ภัย โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

***********************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

***************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์,เทศบาลนครนครสวรรค์, แหล่งข่าวทุกท่าน

– ครูเฉลิม  , ธนิศา  (พัช)     กระแซะ

Related posts