#แนวทางการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาฯร่วมกับคณะฯ ในโอกาสเริ่มต้นบริหารคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นวาระที่ 2 (พศ.2564 -2568 )

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดีด้านวิชาการ ร่วมหารือกับสมาชิกสโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช.ถึงแนวทางการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาฯร่วมกับคณะฯ ในโอกาสเริ่มต้นบริหารคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นวาระที่ 2 (พศ.2564 -2568 ) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts