#สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า พบปะประชาชน และติดตามผลการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติ

วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ และนายวงศ์สยาม เพ็ญภักดี สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้นำท้องถิ่น และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า รวมทั้งติดตาม รับฟัง ผลการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า โดยเฉพาะในเรื่องของการสอบสวนสิทธิที่ดินทำกิน และการอำนวยประโยชน์เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ เช่น การจัดหาไฟฟ้า ปรับปรุงถนน สร้างแหล่งน้ำ และประปาให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

โดยนายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นผู้แทนนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้การต้อนรับ และนำเสนอภารกิจงานที่รับผิดชอบและผลการดำเนินงาน ให้สมาชิกวุฒิสภา ทั้ง 2 ทราบ

โดยมีผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า หัวหน้าสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงฯบ้านป่าคา รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมชี้แจงและนำเสนอข้อมูล และหลังจากเสร็จการประชุม คณะฯ ได้เดินทางลงพื้นที่สำรวจสภาพป่า สภาพเส้นทางคมนาคม และตรวจสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านป่าคา

นายสมชาย วิเชียรกัลยารัตน์
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า สบอ. 12(นครสวรรค์) รายงาน

 

Related posts