#จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยมีคณะกรรมการชุดที่ 4 ตรวจสถานออกกำลังกาย

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยมีคณะกรรมการชุดที่ 4 ตรวจสถานออกกำลังกาย สนามกีฬา นำโดย พันเอกโชติพัฒน์ แสนทวีสุข หน.กลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าวฯ พันเอกหญิง ปวีนา ไทยตรง หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด น.ว เป็นหัวหน้าชุด ดร.กิตติพงษ์พงศ์. กลิ่นแผน หัวหน้ากลุ่มงานโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายสมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นางจินตนา ทอง จันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมปฎิบัติกิจกรรมตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในสถานให้บริการการออกกำลังกาย และสนามกีฬา สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนไพศาลีพิทยา สถานที่บริการการออกกำลังกายสำนักงานเทศบาลตำบลไพศาลี สนามกีฬาองค์บริหารส่วนตำบลธารทหาร สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ศูนย์ FITNET D.R. Fittnet สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อย สนามกีฬา

นำโดย พันเอกโชติพัฒน์ แสนทวีสุข หน.กลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าวฯ พันเอกหญิง ปวีนา ไทยตรง หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด น.ว เป็นหัวหน้าชุด ดร.กิตติพงษ์พงศ์. กลิ่นแผน หัวหน้ากลุ่มงานโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายสมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นางจินตนา ทอง จันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมปฎิบัติกิจกรรมตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในสถานให้บริการการออกกำลังกาย และสนามกีฬา สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนไพศาลีพิทยา สถานที่บริการการออกกำลังกายสำนักงานเทศบาลตำบลไพศาลี สนามกีฬาองค์บริหารส่วนตำบลธารทหาร สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ศูนย์ FITNET D.R. Fittnet สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

Related posts