#สพร.19 เชียงใหม่ จับมือเอกชนรวมพลคนทำงานขนส่ง สินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อส่งออก ร่วมพัฒนาทักษะฝีมือสู่มาตรฐานความปลอดภัย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท หยวน เซิ่ง เฟรช จำกัด  เปิดฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือด้านเทคนิคการใช้และบำรุงรักษารถยกอย่างปลอดภัยให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ ประเภทอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อส่งออก จำนวน 22 คน ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 23 – 31 มกราคม 2564 ณ บริษัท หยวน เซิ่ง เฟรชจำกัด อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะของแรงงาน ที่ทำงานเกี่ยวกับการขับรถโฟล์คลิฟท์ใน อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อส่งออก ให้ทักษะฝีมือที่ดีได้มาตรฐาน สามารถใช้งานเครื่องจักรอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามกฎหมายเกี่ยวกับรถยก (Folklift Truck) ว่าด้วยความปลอดภัยในการขับรถรถยก การบำรุงรักษา เทคนิคการยกของอย่างถูกวิธี การฝึกอบรมในครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ในส่วนของการคำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับตามมาตรฐานสากล (Global GAP) ส่งผลให้สามารถส่งออกผลผลิจไปต่างประเทศได้มากขึ้น รายได้และเศรฐกิจโดยรวมของประเทศสูงขึ้น เเรงงานมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถได้ทำงานอย่างมั่นคง มีความก้าวหน้าและมีความปลอดภัยในการทำงาน

Related posts