นครสวรรค์ /// โครงการถวายความรู้ในการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการถวายความรู้ในการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ของพระสังฆาธิการ โดยสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี

ณ ห้องประชุมวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง

ซึ่งมีจุดประสงค์ในการให้พระสังฆาธิการ และฆราวาส ได้รับทราบและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินอันเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ ร่วมกับทางราชการตามแนวทางที่ถูกต้อง

ภาพ/ข่าว     อยู่  อย่างสิงห์

 

Related posts