#สพร 19 เชียงใหม่ สร้างเสริมความยั่งยืนในอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริม การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ รุ่นที่ 2/2564 สาขา การแปรรูปและถนอมอาหาร ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน ระหว่าง วันที่ 26-28 มกราคม 2564 ณ เทศบาลตำบลสะเมิงใต้

จากการที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้สำรวจความต้องการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอสะเมิง พบว่ามีผลิตผล วัตถุดิบ ต่าง ๆ ที่มีปริมาณมาก และบางอย่าง เป็นของสดที่ล้นตลาดทำให้ขายไม่ได้ราคาในที่ดี จึงมีแนวคิด ในการนำวัตถุดิบเหล่านั้นมาแปรรูป สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จึงได้จัดหลักสูตร การแปรรูปและการถนอมอาหาร ได้แก่ การทำปลาส้ม การทํากิมจิแบบไทย กระเทียมดอง แหนมเห็ด ข้าวเกรียบกล้วย น้ำพริกคั่วทราย ผักดองสามรสและไส้อั่ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะฝีมือและองค์ความรู้ ให้ผู้สูงอายุสามารถสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมให้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
มนู พุทธิมูล

Related posts