#คณะผู้บริหาร หารือความร่วมมือด้านวิชาการและด้านงานวิจัย กับคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร หารือความร่วมมือด้านวิชาการและด้านงานวิจัย กับคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

โอกาสเดียวกันนี้ ได้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts